Základní škola a Mateřská škola Kvasiny
a Kvasiny
rozšířené vyhledávání
 •  Adresa:
  • ZŠ Kvasiny ,Kvasiny 142, 517 02
 •  Kontakty:
  •  Základní škola:
  • +420 778 401 992 - ředitel
  • +420 491 618 717 - sborovna
  •  Mateřská škola:
  • +420 491 618 718 - "KYTIČKY"
  • +420 491 618 716 - "SLUNÍČKA"
  •  Školní jídelna:
  • +420 778 543 867
  •  Školní družina:
  • +420 491 618 720

Školní řád mateřské školy Kvasiny

Školní řád Mateřské školy Kvasiny, okr. Rychnov nad Kněžnou

Kvasiny 142, 517 02

 

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Kvasiny, okr. Rychnov nad Kněžnou

 

Zřizovatel: obec Kvasiny, přispívá na provoz budovy a platy zaměstnanců

 

Adresa: Kvasiny 142, 51702 (Mateřská škola č. p. 133)

 

Ředitel orgánu: Mgr. Libor Beneš

 

Telefon: 491618717,  mob.: 778401992

 

Vedoucí učitelka MŠ: Alena Neugebauerová

 

Učitelky MŠ:  Bc. Marcela Pavlová, Bc. Žaneta Polová

 

Chůva: Žaneta Malinová

 

Úklidové a pomocné práce: Žaneta Malinová

 

Telefon MŠ: 491618718, 491618716

 

Vedoucí školní jídelny: Dana Šmídová

 

Telefon: 491618719

 

Kuchařka: Milena Červená

 

Webové stránky: www.zs-kvasiny.cz

 

 

 

Organizace provozu mateřské školy

 

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

 

Třída mateřské školy v obou částech je heterogenní s celodenním provozem v počtech 12 dětí v I. části třídy a 10 dětí v II. části třídy.

 

Za školu zodpovídá ředitel, za provoz a organizaci mateřské školy je zodpovědná vedoucí učitelka mateřské školy.

 

Cíle předškolního vzdělávání

 Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

Organizace předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Forma povinné pravidelné denní docházky v pracovních dnech je stanovena na 4 hodiny denně se začátkem vzdělávání určené od 8 hodiny ráno.

Navštěvovat mateřskou školu pro povinné děti není v období školních prázdnin – právo ano.

V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témže okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

 (1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v okolních obcích možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí z místní mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem2a) v době omezení nebo přerušení provozu.

  

(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

Přijímací řízení

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě, že to dovoluje kapacita mateřské školy.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou v mateřské škole v den zápisu nebo stáhnou z webových stránek školy. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ pod přidělenými registračními čísly nejpozději do 30 dnů ode dne konání zápisu do mateřské školy.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti povinné.

 

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

 

Přednostně se přijímají děti, které mají předškolní vzdělávání povinné a děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně tří let věku – s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu.

Děti , které dosáhnou před začátkem školního roku pěti let mají od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Adaptace pro nově přijaté děti probíhá podle potřeby dítěte a podle individuální domluvy se zákonnými zástupci dítěte.

 

Cizinci mají stejná práva na předškolní vzdělávání (§ 20 zákona č.561/2004 Sb. školský zákon.), pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky zákona č.326/1999 Sb..

 

Nutnost speciálních vzdělávacích potřeb zjišťuje podle §16 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami pouze školské poradenské zařízení – Pedagogicko psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum, mateřská škola ve spolupráci s SPC  se speciálním pedagogem v místě MŠ.

Za každé zařazené dítě s přiznanými podpůrnými opatřeními čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5 dětí.

Snížení počtu dětí podle předcházejícího odstavce se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

 

Platby v mateřské škole

 

 Děti mají v této mateřské škole předškolní vzdělávání zdarma.

 

Podle §561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno: Stravování dětí

 (1) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

 (2) Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem2b).

 

Stravování dítěte v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a školního řádu a v konečném důsledku může být důvodem pro  ukončení docházky dítěte do mateřské školy ( zákon 561/2004 Sb. školský zákon, §35.odst.1d.)

 

Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy.

 

Všechny platby probíhají od října 2019 trvalým příkazem na účet do 15 dne v měsíci formou zálohy na další měsíc.

 

Další pravidla jsou uvedena v Řádu školní jídelny.

 

Evidence dítěte

Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

b) datum zahájení a ukončení vzdělávání,

c) údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,

d) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,

e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče vyplněný Evidenční list dítěte, dle vyhlášky 364/2004 Sb., o školních matrikách.

 

Potvrzení o pravidelném očkování doplní dětský lékař dítěte a to před nástupem dítěte do mateřské školy na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dokumenty jsou v rámci bezpečnosti uzamčeny.

 

 

Provoz mateřské školy + režim dne

 

 

Časové rozvržení dne:

 

Provoz mateřské školy

Režim dne

 

 

Provoz mateřské školy se uskutečňuje

od 6.30

do 16.00 hodin.

 

6.30 – 8.00

Příchod dětí, předání dětí učitelce mateřské školy

8.00 – 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 12.00-12.15

Rozsah 4 nepřetržitých hodin, ve kterých dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, plní povinnost předškolního vzdělávání

 

 

Individuální vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (pondělí – středa)

8.00 – 8.15

 

Pohybové aktivity, přivítání, KK

8.15

 

Přesnídávka

8.30 – 11.15

 

Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkou, pobyt venku

11.15

 

Oběd a osobní hygiena

12.00 – 13.40

 

Odpočinek, tiché činnosti nespících dětí

13.40 – 16.00

 

Odpolední činnosti v MŠ nebo na zahradě

14.15

 

Odpolední svačina

 

Děti jdoucí k zápisu do ZŠ mají možnost dalšího vzdělávání v době odpočinku mladších dětí – není povinné.

 

Časové rozvržení činností je přizpůsobeno individuálním potřebám dětí, pevné jsou pouze časy stravování.

 

Příchod dětí do mateřské školy je stanoven do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů s minimálním narušením programu dětí, v případě momentálního opoždění, je nutné telefonické oznámení (po osmé hodině ráno se hlavní dveře budovy zamykají).

 

Zabezpečení budovy je zvonkem s hlasovým mikroportem u vstupních dveří s telefonem v MŠ (zřetelně oznamte své jméno přímo do přístroje), dále zamykání MŠ. Zabezpečení pomocí aktivace kódu po opuštění budovy.

 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hodin a to telefonicky či osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne. První den nemoci mají rodiče právo na odebrání obědu z MŠ do 12.00 hod.. Další dny již nelze. Na další dny se děti odhlašují zápisem do archu v šatně MŠ či sdělí tuto informaci učitelce. V rámci bezpečnosti má každé dítě v kolonce pouze své křestní jméno a první písmeno příjmení. Omlouvání povinných dětí - na výzvu učitelky musí do třech dnů doložit důvod nepřítomnosti dítěte (do omluvného listu, který zůstává v MŠ).

Pro dítě, které má předškolní vzdělávání povinné, není možné ukončit vzdělávání z jakéhokoli důvodu.

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha…) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k neprodlenému vyzvednutí a k zajištění další zdravotní péče dítěte.

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo jejich zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ. Pověřená osoba musí mít zapsané jméno a vztah, který k danému dítěti má (babička, teta, sousedka..).

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí, v oběžnících, které jsou psány vždy na následující měsíc nebo prostřednictvím emailu. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky, pokud poskytli škole svoji emailovou adresu, i internetové zprávy.

 

Práva a povinnosti rodičů a dětí

   

Zákonní zástupci dětí mají právo:

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

 b) volit a být voleni do   školní rady,

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

 d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona,

e) na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

f) po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě,

g) konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelem školy,

h) přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,

i) zapojit se do práce „klubu rodičů“ a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí, k dispozici jsou i písemné anonymní dotazníky,

j) projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce či řediteli školy,

k) požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádě MŠ,

l) zažádat o odklad školní docházky – vyplněnou žádost z Pedagogicko psychologické poradny musí sami rodiče přinést k zápisu do 1. třídy základní školy a to v době konání zápisu od 1. dubna do 30. dubna (termín konání bude oznámen ředitelem školy na obvyklých místech),

m) na ukončení docházky svého dítěte do mateřské školy z vlastního rozhodnutí (netýká se dětí, které mají povinnou předškolní docházku – mimo stěhování).

 

 Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

 a) dodržovat školní řád i řád školní jídelny,

b) zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy,

 c) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, informovat o jakýchkoli změnách – tel. číslo, adresa, jméno, atd.,

 e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, pro děti povinné je připravený omluvný list – do tohoto listu zapsat důvod do třech dnů od vyzvání učitelky,

 f) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích,

g) osobně předat dítě učitelce (u pověřené osoby je to stejné),

h) sdělovat veškeré informace a postřehy pouze učitelce (ta přebírá dítě a je za něho zodpovědná po celou dobu pobytu v mateřské škole až do jeho předání rodičům či jejich zástupcům),

ch) nahlásit infekci dítěte učitelce, nahlásit zdravotní stav dítěte,

i) neprodleně po vyzvání učitelky vyzvednout dítě z MŠ a zajistit zdravotní péči v případě nastalých zdravotních potíží,

j) v případě nutnosti podávání léků v pravidelných či momentálních případech při obtížích ohrožující dítě na zdraví nebo životě je nutné, aby zákonný zástupce vyplnit žádost o podávání léků v mateřské škole s konkrétním dávkováním a připojenou lékařskou zprávou,

k) Rodiče přivedou dítě do MŠ ZDRAVÉ!

 

Infekční a parazitární onemocnění dětí jsou:

Rýma a kašel (onemocnění horních cest dýchacích – žlutá až zelená rýma, kašel při klidových činnostech či na lehátku)

Onemocnění trávicího ústrojí (průjem, zvracení)

Veš dětská

Roup dětský

Svrab

Zánět spojivek

Plané neštovice

Spála

5.nemoc

6.nemoc

Syndrom ruka-noha-ústa

Impetigo

+ zvýšená teplota či horečka

 • Při těchto nemocech či jejich příznacích nemohou být děti v kolektivu ostatních nezletilých – hrozí přenos nemoci nejen na děti, ale i dospělé přítomné v MŠ
 • Rodiče jsou povinni ponechat takto nemocné děti doma a zajistit jim zdravotní péči
 • Pokud dítě jeví známky nemoci či jejich příznaky při příchodu do mateřské školy, učitelka má právo dítě nepřevzít ke vzdělávání na základě dodržování školského zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
 • Nerespektování těchto povinností zákonného zástupce vůči mateřské škole a dítěti je porušování školního řádu a může vést k vyloučení dítěte z MŠ

 

Dítě má právo:  

a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) každé dítě má právo na vzdělání a škola je povinna vytvořit mu k tomuto vhodné podmínky,

d) aby mu byla poskytnuta společností ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, ochrana zdraví a života, lékařské pomoci, ochranu před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit),

e) být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, rasy či sociální skupiny),

f) na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…),

g) být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého, tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),

h) být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…)

 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

Děti mají povinnost:

a) dodržovat školní a vnitřní řád školy, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

c) dodržovat pokyny všech zaměstnanců školy,

d) dodržovat určená a dohodnutá pravidla,

e) chovat se a jednat v souladu se základními pravidly slušného chování ve škole i na veřejnosti a to ke svým vrstevníkům i ostatním osobám,

f) zacházet se školním majetkem tak, aby nedošlo k poškození věcí či ke zranění dítěte či druhých osob

 

Porušení školního řádu

Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Nevztahuje se na děti, které mají předškolní vzdělávání povinné.

V případě, že rodič (nebo osoba jím pověřená), vyzvedne dítě po zavírací době stanovené mateřskou školou, bude po něm z vedení školy požadována přesčasová mzda, která náleží směnující učitelce.

Individuální vzdělávání dítěte

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů se uskuteční v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. O datu konání i náhradní termíny domluví ředitel při žádosti o individuální vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1. V den následujícím po datu ukončení individuálního vzdělávání dítěte, musí dítě nastoupit k běžnému vzdělávání v mateřské škole.

V případě vlastního ukončení individuálního vzdělávání dítěte zákonným zástupcem může žádat opakovaně o IVD.

(7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

Příloha

 

Bezpečnostní řád Mateřské školy Kvasiny:

 

§ 5

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

 (1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 (2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy8) tak, aby na jednoho učitele mateřské školy8) připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

(3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

(4) Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.       

(5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví .

Za bezpečnost a zdraví dětí zodpovídá po celou dobu učitelka, která je ve službě.

 

Učitelka nesmí ve své pracovní době nechat děti bez dozoru, musí znát vždy aktuální počet dětí a musí mít o všem přehled.

 

Po schodišti jde učitelka nahoru jako poslední, dolů jako první, aby zabránila případnému pádu dětí. Dbá na vhodnou obuv a zavázané tkaničky.

 

Při pobytu v mateřské škole mají děti přezůvky – vždy pevnou patu (ne pantofle či kroksy).

 

Učitelka nastupuje do zaměstnání včas. Školu opouští po ukončení pracovní doby.

 

Ručí za dítě, které zůstalo ve škole po provozu. Odchází, až předá všechny děti. Nesmí poslat dítě domů samotné nebo si ho vzít s sebou domů, kde by si ho rodiče později vyzvedli (v případě, že nemá písemné pověření). Pokud učitelka odchází poslední, musí zabezpečit budovu MŠ = okna, dveře, kohoutky, světla.

 

Každé poranění se zapisuje do Knihy úrazů, která je umístěna ve stole učitelky, v zamykatelném šuplíku. Drobná poranění ošetří učitelka sama a postup zapíše do Knihy úrazů, sdělí rodiči či zákonnému zástupci. Ti záznam v knize úrazů podepíší (potvrzují tím, že byli o úraze informováni). Při větším úrazu zajistí první pomoc a ošetření lékařem. Případný odvoz zajistí telefonem na čísle 155. Vždy neprodleně ohlásí rodičům. Smrtelný úraz hlásí ihned řediteli, ten zajistí ostatní.

 

Učitelka dbá o bezpečné prostředí, větrání.

 

Kulturní a hygienické návyky

 Zajistí správnou organizaci a hygienu na toaletách a v umývárně. Přitom dbá, aby se děti neopařily horkou vodou. Dbá na zavření vody – pákové baterie, hlavně při odchodu z MŠ. Přiměřeně děti otužuje. V šatně vede děti ke klidnému a rychlému oblékání. V šatně musí být přiměřená teplota. Při stolování využívá samostatnost dětí. Zvýší dohled při podávání teplých jídel a při používání příborů. Dbá na to, aby děti nebyly vystaveny průvanu. Pokyny vydává klidně, motivuje děti ke kázni, nekřičí.

 

Tělesná výchova

 Učitelka zabezpečuje nepřímé větrání. Dbá na vhodnou obuv a oděv. Na koberci mohou děti cvičit bez obuvi. Zařazuje jen vhodné a povolené cviky (nevhodné např. kotoul vzad). Při seskoku dbá na měkký dopad. Vždy zajišťuje bezpečnost. Při cvičení na nářadí a při akrobatických cvicích zvýší dohled. Zajišťuje dostatečný prostor na cvičení, rozestupy. Vede děti k opatrnosti a kázni. Ke cvičení a pohybovým hrám využívá i prostory v patře mateřské školy – VČC (volnočasové centrum).

 

Výtvarná výchova

 Učitelka užívá nezávadných pomůcek (barvy, nůžky bez hrotů), učí je správně používat pracovní nářadí a po ukončení práce dohlédne, aby děti vrátily pomůcky očištěné na své místo – vede děti k zodpovědnosti. Další pomůcky, např: jehly s tupou špičkou, zajišťuje učitelka a po práci uloží na bezpečné místo. Pozorně sleduje děti při práci, zajišťuje klidné prostředí.

 

Pobyt dětí venku

Počet dětí na vycházce mimo objekt MŠ se řídí Vyhláškou o MŠ.  K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše:

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

(3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 Zná počet dětí, nad kterými vykonává dozor a po rozběhu nebo při přesunu na jiné místo je přepočítá. Má stálý přehled o činnosti dětí, nenechá je rozběhnout tak, aby na ně neviděla.

 

Na vycházky vybírá místa pro děti bezpečná. Po silnici chodí po levém okraji vozovky a dbá na kázeň dětí. Při přecházení vozovky se postaví doprostřed se zastavovacím terčem a dbá na plynulý přechod – jít rychlým krokem, neutíkat! Vždy dbá na řádné rozhlédnutí nejen své, ale i dětí vlevo, vpravo a opět vlevo.  Nedovoluje, aby děti měly ruce v kapsách.

 

Dbá pokynů o stavu ovzduší.

 

Dbá na pokrývku hlavy ve slunečné dny. Při velké sluneční aktivitě děti namaže opalovacím krémem s vysokým UV faktorem a pokud možno pohybuje se ve stínu. V případě nutnosti zkrátí pobyt venku (při velkém horku, dešti, mrazu či větru). A zajistí pitný režim z kuchyně. Při pobytu na zahradě zvýší dozor na houpačkách a průlezkách.

Při mrazech děti namaže ochranným krémem proti spáleninám z mrazu.

 

Při silném dešti, větru a mrazu zůstává v budově a dětem zajistí náhradní program.

 

Pobyt dětí venku při jakémkoli počasí je na uvážení každé učitelky, děti mají od zákonných zástupců zajištěny holínky a pláštěnky či nepromokavé bundy...

                                                                                           

 

Vypracovala: Neugebauerová Alena

 

 

 

                                                                                                                                    Mgr. Libor Beneš

                                                                                                                                    Ředitel ZŠ a MŠ Kvasiny

                                                                                                                                    Aktualizace k 1. 1. 2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Datum a čas

Dnes je neděle, 7. 6. 2020, 8:33:58

Aktuální počasí

Počasí dnes:

7. 6. 2020

bourka

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, v Čechách většinou zataženo a místy déšť. Denní teploty 20 až 24°C, v Čechách 15 až 19°C. Noční teploty 14 až 10°C.