Základní škola a Mateřská škola Kvasiny
a Kvasiny
 •  Adresa:
  • ZŠ Kvasiny ,Kvasiny 142, 517 02
 •  Kontakty:
  •  Základní škola:
  • +420 778 401 992 - ředitel
  • +420 491 618 717 - sborovna
  •  Mateřská škola:
  • +420 491 618 718 - "KYTIČKY"
  • +420 491 618 716 - "SLUNÍČKA"
  •  Školní jídelna:
  • +420 778 543 867
  •  Školní družina:
  • +420 491 618 720

Vnitřní řád školní jídelny základní školy (strávníci)

                                                                             

                      

                      

 

             Vnitřní  řád školní jídelny Základní a Mateřské školy

                                                

Základní a Mateřská škola Kvasiny

Kvasiny 142

517 02 Kvasiny

IČO: 75017245

 

Vedoucí školní jídelny:  Dana Šmídová

 

Telefon: 491 618 719, 778 543 867

 

Email: sj@zs-kvasiny.cz

 

Kuchařka:   Milena Červená

 

 

I.Základní ustanovení

 

Tento vnitřní řád upravuje podmínky a možnosti stravování ve školní jídelně, která
je příspěvkovou organizací.

 

Ve školní jídelně je zajištěno stravování dětí MŠ, žáků ZŠ za zvýhodněných podmínek v době pobytu ve škole a školském zařízení. Umožňuje také stravování vlastních zaměstnanců a dále poskytuje stravovací služby pro cizí strávníky.

 

Tento řád je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání v platném znění za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při školním stravování.

 

Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:

 

 • zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č.107/2005 sb., o školním stravování,
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
               a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených USC.

 

 

II.Provoz školní jídelny

 

Pravidla chování, pokyny

 

Školní jídelna poskytuje stravování dětem, žákům za předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu Školní jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců kuchyně a dohledu v jídelně.

Strávníci školní jídelny, stejně jako její zaměstnanci, mají právo být chráněni před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, uráženíma zanedbáváním.

Strávníci školní jídelny mají právo na svobodu myšlení, projevu a náboženství a mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti. 

Zaměstnanci i strávníci Školní jídelny budou dbát na to, aby při poskytování školního stravování nedocházelo k diskriminačním projevům a sociálně patologickým jevům.

Povinností zaměstnanců Školní jídelny je dodržovat pravidla vnitřního řádu, chránit bezpečí své, ostatních zaměstnanců a strávníků a pomáhat při výchovném působenína žáky.

Dohled ve Školní jídelně je zajišťován pedagogickým pracovníkem.

Dohlížející vykonává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

Strávníci mají povinnost dodržovat pravidla vnitřního řádu a dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování. Udržují v jídelně čistotu při stolování a po obědě odnášejí použité nádobí na místo k tomu určenému.

 

V případě, že některý žák opakovaně poruší kázeň v jídelně, může být – po předchozím upozornění zákonného zástupce – vyloučen na určitou dobu
ze stravování.

O vyloučení rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ.

 

K odložení osobních věcí (oděv, batohy apod.) slouží prostor před vstupem do jídelny – šatna.      

Za odložené osobní věci školní jídelna neručí!

 

Pravidla pro stravování cizích strávníků:
 

Cizí strávníci se mohou stravovat ve ŠJ   od 11.00 – 11.30 hod.

Výdej do jídlonosiče v době od 11.00 – 11.30 hod.

 

Výdej obědů

 

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance             11,35 – 13,00 hod.

pro cizí strávníky a odběr do jídlonosiče          11,00 – 11,30 hod.

                                 

Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí ( s výjimkou balených potravin ) z prostor ŠJ.

Výdej oběda do jídlonosiče je povolen žákům pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Doporučená doba pro výdej do jídlonosiče je od 11,00 – 11,30 hod. 

Do skleněných nádob se strava nevydává.

 

Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě!

Za nákazu vzniklou přepravou jídla ŠJ neodpovídá!

 

 

Výdej stravy MŠ

 

Přesnídávka                           8,15 hod.

Oběd                                    11,15 – 11,30 hod. – dle oddělení

Svačina                                14,15 hod.

 

 

 

Strava je dopravována v gastroportech na přepravních vozících k tomuto určených do jednotlivých výdejen, kde je v daný čas vydávávána výdejním okénkem provozními zaměstnanci.

Použité nádobí je ihned po vrácení do výdejny a umyto v myčce nádobí nacházející se ve výdejně, gastronádoby a gastroporty jsou provozními zaměstnanci dopraveny na vyhrazené místo ke kuchyni, kde jsou umyty a desinfikovány na konci směny v kuchyni ŠJ.

Strávníkům je vydávána kompletní strava na talíře přímo ve výdejnách MŠ ,

kde mají plnou odpovědnost za strávníky pedagogičtí pracovníci.

 

 

Výše stravného

 

 Výše stravného je určena předpisem ředitelem ŠJ, v základních kategoriích činí:

 

 Mateřská škola

 - přesnídávka     10,00 Kč

 - oběd 3-6 let   30,00 Kč ( 27 + 3 za nápoj )

                7 let    33,00 Kč  ( 30 + 3 za nápoj )

- svačina            10,00 Kč

 

Žáci základní školy

- oběd   7-10 let      33,00 Kč

- oběd 11-14 let      35,00 Kč

 

- přesnídávka          15,00 Kč

 

Zaměstnanci         

 

- oběd                        50,00 Kč

 

Cizí strávníci            

- oběd                        90,00 Kč

 

 

 Důchodci Škoda Auto 66,00 Kč ( dotace Škoda Auto 24,00 Kč )

 

Úhrada stravného

 

- převodem z běžného účtu – strávník musí zadat trvalý příkaz z vlastního účtu nejpozději k 15. dni předcházejícího měsíce na účet ZŠ a MŠ Kvasiny č. 181205549/0300
VS evidenční číslo strávníka ( přidělí ŠJ ), případně do poznámek vepsat jméno strávníka.

Pokud je dítě přihlášeno ke stravování, ale nemá zaplaceno stravné, nemůže mu být strava

vydána až do uhrazení platby.

Strávníci obdrží na začátku školního roku přihlášky ke stravování na daný školní rok .

 

 

- hotově – v kanceláři ŠJ

- úhradu stravného na následující měsíc je nutné provést vždy do posledního pracovního dne předcházejícího běžného měsíce.

 

Bližší informace Vám budou poskytnuty v kanceláři Školní jídelny.

 

Přihlášení ke stravování 

 

Každý nový strávník je povinen vyplnit „Přihlášku ke stravování“ a předat do Školní jídelny. Jakékoli změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy je povinen neprodleně nahlásit opět v kanceláři školní jídelny – osobně, telefonicky, popřípadě e-mailem (změna čísla účtu, adresy, tel. čísla, přechod na jinou školu, školku, ukončení stravování….).

Dietní stravování v naší ŠJ nezařizujeme.

 

Přihláška ke stravování slouží jako podklad pro matriku školního stravování dle
§ 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů. 

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů – Školní jídelna Kvasiny, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu s příslušnou platnou legislativou České republiky a na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů. 

 

 

Objednávky obědů

 

Školní jídelna vaří v pracovní dny 1 druh stravy ( polévka + hlavní chod ).

 

Možnosti objednávání stravy:

 

www.strava.cz ,  v kanceláři ŠJ – osobně, telefonicky nebo e-mailem

 

 

   

 

 

 

Odhlášky ze stravování

 

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Dítě je přihlášeno na základě vyplnění přihlášky.

Pro zařazení dítěte do příslušné kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne v příslušném škol. roce (tj.v období od 1. 9. daného roku do 31. 8. roku následujícího).

V případě onemocnění je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování na stránkách www.strava.cz. Učitel není povinen nemocným žákům odhlašovat stravování. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a je v době od 11.00 do 13.30 hod (mimo hlavní výdejní doby) možno stravu odebrat, pokud nebyla včas odhlášena.

Prázdniny a hromadné akce pro děti (výlet, sportovní akce ...), pořádané školou, jsou odhlašovány automaticky a je za ně zodpovědný pedagog, který akci zajišťuje. Hromadné odhlášky se podávají nejpozději týden dopředu dodáním seznam

 

Odhlášky ze stravování na přechodnou dobu (např. nemoc) se provádí na: www.strava.cz, telefonicky na čísle :  778 543 867 nebo emailem: zs@zs-kvasiny.cz vždy nejpozději do 7,00 hodin odhlašovaného dne.

 

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

 

Odhlášky a výběr obědů prostřednictvím www.strava.cz

 

Při zadávání odhlášek nebo výběru oběda postupuje strávník podle pokynů, uvedených na stránkách www.strava.cz:

 1. zadat výběr jídelny: 7412

 2. zadat uživatele: jméno a příjmení bez diakritiky

3. zadat heslo – evidenční číslo strávníka

4. pod odkazem objednávky zvolit změny nebo odhlášky

5. potvrdit uložení změn -odeslat

  

Stav konta

 

Je možné zjistit v aplikaci  www.strava.cz, případně osobně v kanceláři ŠJ

(v pracovní dny od 7 – 14,00 hodin) nebo telefonicky.

 

 

Vyúčtování na konci školního roku

 

Strávníkům, kteří platí stravu převodem z běžného účtu, bude automaticky provedeno vyrovnání přeplatků 1x ročně na konci školního roku ( k 30. 6. )

Strávníci, kteří platí stravu hotově, mají tyto možnosti:

nechat na kontě zůstatek na příští školní rok

vyzvednout zůstatek v hotovosti.

 

 

Doba prázdnin, svátků a ředitelského volna

 

V těchto dnech je automaticky provedeno odhlášení stravy u žáků Základní školy.
V Mateřské škole je automaticky odhlášeno volno stanovené ředitelem
a svátky. Prázdniny nejsou dětem z MŠ přihlašovány automaticky, přihlašování si řeší rodiče individuálně.

Pokud je žák na výletě nebo jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sám. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Žáci mají možnost stravování ve Školní jídelně v době prázdnin, hradí ovšem plnou cenu oběda – jako cizí strávník.

 

 

Stravování dětí a žáků době nemoci

 

Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) definuje stravování jako školskou službu, která je podle § 122 odst. 2 poskytována dětem v MŠ, žákům ZŠ a žákům SŠ jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole
a ve školském zařízení podle § 119 a dále v případě potřeby ubytování. To znamená,
že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají
ve škole.

Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole.

 

 

 

 

Jídelní lístek

 

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005., v platném znění. 

Při sestavování jídelního lístku přihlížíme k plnění spotřebního koše, který je součástí vyhlášky č. 107/2005, v platném znění. Dále přihlížíme k doporučené pestrosti stravy. Strávníkům je denně nabízen v rámci pitného režimu neochucený nápoj ( voda ), ochucený nápoj ( čaj, džus, sirup) ,případně mléko.

Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnkách ve Školní jídelně, MŠ a na internetových stránkách.
Změna jídelního lístku je vyhrazena. 

  

Dotazy, stížnosti, připomínky

 

Dotazy, stížnosti a připomínky týkající se skladby jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu Školní jídelny řeší vedoucí ŠJ. Připomínky mohou být podány osobně, telefonicky nebo emailem.

 

 

 Zajištění bezpečnosti 

 

Dohled nad žáky po dobu výdeje vykonávají pedagogičtí pracovníci.

V případě úrazu jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost dohlížejícímu pedagogickému pracovníkovi, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Úrazy žáků jsou zapsány
do knihy školních úrazů a nahlášeny neprodleně řediteli.  

  

Škody na majetku školní jídelny

 

Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku    

Školní jídelny.

Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve Školní jídelně způsobili, zaměstnancům Školní jídelny, případně dohledu na jídelně. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.   

Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen uhradit

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě dětí a žáků i jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve Školní jídelně, MŠ a na webových stránkách. Seznámení s vnitřním řádem prokazatelně stvrzují podpisem na dodatku k přihlášce ke školnímu stravování.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, 

dále pokyny ředitele a příslušného dohledu.

 

Tento řád nabývá účinnosti dne 1. září 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………                                                 …………………………………

 

          Dana Šmídová                                                              Mgr. Libor Beneš

             vedoucí ŠJ                                                                       ředitel ZŠ

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je sobota, 20. 7. 2024, 14:45:06

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
zataženo 26 °C 16 °C
neděle 21. 7. jasno 29/16 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 28/18 °C
úterý 23. 7. déšť 22/16 °C