Základní škola a Mateřská škola Kvasiny
a Kvasiny
rozšířené vyhledávání
 •  Adresa:
  • ZŠ Kvasiny ,Kvasiny 142, 517 02
 •  Kontakty:
  •  Základní škola:
  • +420 778 401 992 - ředitel
  • +420 491 618 717 - sborovna
  •  Mateřská škola:
  • +420 491 618 718 - "KYTIČKY"
  • +420 491 618 716 - "SLUNÍČKA"
  •  Školní jídelna:
  • +420 778 543 867
  •  Školní družina:
  • +420 491 618 720

Školní a vnitřní řád


Školní řád

Obecná  ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění vydávám tuto směrnici.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1.1 Práva žáků

Žáci mají právo

 • na vzdělání podle školního vzdělávacího programu,
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
 • jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
 • na svobodu ve výběru kamarádů,
 • na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,
 • na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,
 • na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,
 • v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,
 • jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele nebo vychovatelku ŠD

1.2 Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
 • účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil,
 • dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,
 • nepoškozují majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit.

1.3 Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 • volit a být voleni do školské rady
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
 • na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
 • požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích
 • alespoň jedenkrát týdně kontrolovat žákovskou knížku nebo notýsek


1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy
Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce  žáků o výsledcích  výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.


2. Provoz a vnitřní režim školy

2.1 Docházka do školy

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce /notýsku.
Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele nebo ředitele, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu  učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence.
Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.
Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
jeden den - třídní učitel,
více jak jeden den - ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.
V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.
Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

2.2 Školní budova

Budova školy se otevírá v 7.45 hod. Žáci nastupují do školy 15 min před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se  přezují do vhodné obuvi.
Po příchodu do třídy se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 8.00 hod.
Hlavní přestávka začíná v 8.45 hod. a trvá 20 min, malé přestávky trvají 10 min. Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři  pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. V polední přestávce setrvávají děti přihlášené trvale do ŠD v budově družiny. Po poslední vyučovací hodině, (po skončení ŠD v 15 hodin a zájmových kroužků), jde žák nejkratší cestou domů.
 
Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť  škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.

Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní  jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se žák  chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby  nepoškozoval pověst školy.

Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na  pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o  učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu  hlásí vyučujícímu.

2.3 Školní družina- má svůj vlastní Řád školní družiny
Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD (tj. první školní den). S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení).
Do ŠD se zapisuje  25 žáků na pravidelnou docházku.
 
2.4 Školní jídelna
V polední přestávce žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, přejdou společně s vyučujícím do školní jídelny.
Při stolování se chovají tiše a ukázněně, dbají pokynů učitelů, vychovatelky, kuchařky a vedoucí školní jídelny.
Po skončení oběda odnesou použité nádobí. Nesmí jíst ani pít jinde než u stolů.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. O přestávkách se chovají slušně, neběhají a neperou se. Nenosí do školy předměty rozptylující pozornost, předměty cenné a předměty nebezpečné, které by mohly děti poranit. Škola neodpovídá za ztrátu cenností a peněz v areálu školy. Žák nepoužívá a nerozdává omamné látky.

Žáci chodí vhodně  a čistě oblečeni a upraveni, mají u sebe kapesník, používají svůj ručník a ubrousek.

Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti.

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel ve své třídě,  který žáky seznámí zejména:
a) se školním řádem, 
b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách,  schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu  do školy a na veřejných komunikacích,
c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí  s vyučováním,
d) s postupem při úrazech, 
e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě  požáru
a o poučení žáků provede zápis do třídní knihy..
Poučení na počátku vyučovací hodiny přichází  v úvahu pouze u tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně. 
Poučení před prázdninami provádí třídní učitel s důrazem na bezpečnost při hrách a sportování.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.
Záznam o školním úrazu  provede vždy učitel, který byl při vyučování do knihy úrazů.
Kniha úrazů je uložena ve sborovně školy a zodpovídá za ni ředitel.
V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.
V knize úrazů se uvede
a) pořadové číslo úrazu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
c) popis úrazu,
d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
e) zda a kým byl úraz ošetřen,
f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,

Záznam o úrazu škola vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci s ředitelem školy.
O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.
 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče  žáka, který poškození způsobil.
Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák  vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa  a nejbližšího okolí.
Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.
Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.
Žákům základní školy jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty  uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci jsou povinni řádně pečovat o tento zapůjčený majetek školy a vrátit jej na konci školního roku. Případné poškození učebnic jsou povinni uhradit.

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Tato pravidla mají svůj  vlastní Klasifikační řád.

6. Závěrečná ustanovení
Ruší se předchozí znění této směrnice ze dne 2.9.2003
Tato směrnice je platná od 1.9.2005
Pedagogičtí zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě  1.9.2014
Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli 1.9.2014
Školní a vnitřní řád je vyvěšen na nástěnce u hlavního vchodu žáků.
Školní a vnitřní řád bude předložen ke schválení Radě školy počátkem školního roku 2014/15.


V Kvasinách  1.9.2014                                                                                                   Mgr. Libor Beneš
                                                                                                                                                   ředitel  ZŠ

Kalendář

Datum a čas

Dnes je neděle, 8. 12. 2019, 16:47:49

Aktuální počasí

Počasí dnes:

8. 12. 2019

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 4 až 8°C. Noční teploty 5 až 1°C.