Základní škola a Mateřská škola Kvasiny
a Kvasiny
 •  Adresa:
  • ZŠ Kvasiny ,Kvasiny 142, 517 02
 •  Kontakty:
  •  Základní škola:
  • +420 778 401 992 - ředitel
  • +420 491 618 717 - sborovna
  •  Mateřská škola:
  • +420 491 618 718 - "KYTIČKY"
  • +420 491 618 716 - "SLUNÍČKA"
  •  Školní jídelna:
  • +420 778 543 867
  •  Školní družina:
  • +420 491 618 720

O nás


Škola KvasinyNaší školní budově je více než 130 let. Je to trojtřídní malotřídní škola, kterou navštěvují žáci 1. - 5. ročníku. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní školy. S dětmi pracují tři plně kvalifikovaní pedagogové a jedna vychovatelka.Od roku 2011 byla otevřeno  jedno oddělení MŠ a od září 2013 měla m

ateřská škola jedno rozdělené oddělení s maximální kapacitou 22 dětí.

V září 2021 byla slavnostně otevřena nová budova MŠ. V současné době má MŠ dvě oddělení s celkovou kapacitou 50 dětí. V odděleních jsou děti ve věku od 2 do 6 let.

Vzdělávání probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. S dětmi pracují čtyři plně kvalifikované učitelky, školní asistentka a chůva.

Mateřská škola je otevřena od 6:15 do 16:15 hodin.

Zřizovatelem je Obec Kvasiny, která do modernizace objektů školy investovala několik milionů korun. Zároveň přispívá nemalou částkou i na provoz školy.

 
Představujeme školu

Škola je umístěna ve třech objektech, které jsou propojené.

V prvním objektu jsou dvě třídy, herna a počítačová učebna, která je vybavena výpočetní technikou s dataprojektorem. V ní se od školního roku 2010/11 vyučuje nový předmět informatika.
V sousední třídě je umístěna interaktivní tabule. Kromě vyučování využívá tyto učebny též školní družina, reedukace a žáci z počítačového kroužku.

Na hudební výchovu se žáci scházejí ve speciálně vybavené učebně.

V září 2021 se škola rozšířila o novou přístavbu. V té se nachazí jedna učebna pro 1. ročník,  školní družina, sborovna a tělocvična se šatnami a sociálním zařízením.

Všechny třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi.

Žáci mohou využít ZDARMA školní družinu, kde odpočívají, hrají si, kreslí a vyrábějí výrobky nebo se připravují na vyučování. Provoz ŠD je od 6:15 hodin - ranní družina, do 16 hodin - odpolední družina.

Ve třetí budově se nachází školní kuchyně a jídelna. V poschodí se nachází místnost pro volnočasové aktivity a keramická dílna.

Do školní jídelny chodí děti na teplé obědy a připravují se tu pro ně i zdravé svačiny.

Za budovami ZŠ a MŠ se plánuje vybudování zahrady s relaxačními a poznávacími prvky a multifunkčního hřiště s běžeckou dráhou,  doskočištěm, basketbalovými koši a fotbalovými brankami. V současné době využíváme hřiště pod Olšinou  a členité okolí. 
V rámci tělesného rozvoje žáků se zde konají několikrát ročně sportovní akce. 

Mateřská škola i školní družina využívají pro svoji činnost zahradní domeček, pískoviště a nově vzniklé prostranství v prostoru mezi tělocvičnou, školní družinou a školkou.

Kromě toho žáci zdarma dostávají státem dotované mléko, ovoce a zeleninu v rámci projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.


Představujeme zaměstnance školy

Pedagogický sbor

Mgr. Libor Beneš - ředitel a třídní učitel
absolvent Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové v roce 1993, aprobace - učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace Tv.

Mgr. Olga Wimerová - třídní učitelka
absolventka Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové v roce 1997, aprobace - učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace Tv.

Mgr. Marie Šremrová - třídní učitelka 
absolventka Univerzity Hradec Králové v roce 2006, aprobace - učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace speciální pedagogika
Certificate of attendance (Pre - Intermediate level) at The Northern School Languages v Leeds

Mgr. Jana Podstavková - učitelka, vychovatelka ŠD 
absolventka Univerzity Hradec Králové v roce 2000, aprobace - učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Bc. Kateryna Zasikan - vychovatelka ŠD
absolventka Státní univerzity v Rivne, Ukrajina v roce 2011, obor hudební umění, metodik, pedagog.

 

Mgr. Adéla Handová - vedoucí učitelka mateřské školy 
absolventka Univerzity Hradec Králové v roce 2011, obor sociální pedagogika, vychovatelství a  etopedie

Alena Neugebauerová - učitelka mateřské školy
absolventka Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšli v roce 2002

Kristýna Tlustá, DiS. - učitelka mateřské školy
absolventka Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšli, v roce 2022, aprobace předškolní vzdělávání.

Bc. Ilona Mikysková - učitelka mateřské školy 
absolventka Univerzity Hradec Králové v roce 2015, obor učitelství pro mateřské školy


Nepedagogičtí zaměstnanci školy


Dana Šmídová – vedoucí školní jídelny
Nela Pomohaiko - kuchařka školní jídelny
Žaneta Malinová - chůva, uklízečka
Kornélie Jarošová - asistentka v MŠ 
Iva Koblásová - uklízečka
Alžběta Pachovská - uklízečka
Markéta Poláčková - školní asistentka
Rudolf Stejskal - správce areálu

 

Co nabízíme našim žákům

 • Našim žákům poskytujeme plnohodnotné vzdělání. Výhodou naší školy je menší počet žáků ve třídách. Učitel jim tak  může věnovat značnou individuální péči.  Žáci mají větší možnost  projevit se, což na velkých školách prakticky realizovat nelze. Spojené ročníky svojí podstatou nutí žáky k samostatnosti, a to z nich činí jedince schopné uspět v mnoha životních situacích.
 • Velice dobré výsledky máme i u dětí s vývojovými poruchami učení. Rovněž se tyto poruchy v menším kolektivu snáze projeví, odhalí a není nutno přeřazovat tyto děti do zvláštních škol.
 • Tito žáci navíc pravidelně navštěvují hodinu speciálního předmětu pedagogické péče, které vyučují pedagogové.
  Vše probíhá ve spolupráci s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny a SPC. 
 • Menší počet dětí na škole umožňuje každodenní kontakt s učitelem, žáci se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy, může zde fungovat lepší kontakt s rodiči dětí.
 • Žáci mají možnost  vzájemně spolupracovat, učit se jeden od druhého, zejména mladší od starších, mají prostor k tomu si pomáhat, tolerovat se. Vztahy mezi žáky naší školy bývají otevřené a pevné, trvají často celý život.  Kázeňské problémy se zde vyskytují minimálně.
 • Dítě má možnost vyrůstat v klidném, pohodovém prostředí malé školy, nikoli ve velkém kolosu, kde na něho, často již od útlého věku, působí řada negativních jevů včetně návykových látek, drog a šikany.
 • Zanedbatelný není ani fakt, že žáci nejsou stresováni brzkým ranním vstáváním a dojížděním autobusem.
 • Z výzkumů vyplývá, že žáci malotřídních škol mají srovnatelné vzdělávací výsledky se žáky velkých městských škol a v rozvoji osobnostních vlastností je většinou předčí.
 • Každý žák, který nastoupí v září do 1. ročníku, obdrží v říjnu od zřizovatele školy (Obec Kvasiny) příspěvek ve výši 2000 Kč na školní pomůcky.
 • Taktéž žáci 5. ročníku dostanou v říjnu 2000 Kč (za 2., 3., 4. a 5. ročník získají po 500 Kč).
 • Současně bude každoročně zřizovatel všem žákům přispívat na plavecký výcvik, školní svačiny, pracovní sešity, sešity, čtvrtky atd.
 • Od ledna 2022 jsme pro děti z okrajových částí obce Kvasin zajistili svoz a rozvoz obecním autem. Děti jsou dopravované zdarma proškoleným řidičem z technických služeb OÚ Kvasiny. Auto je vybaveno podsedáky.

Nástupní místa: 7:30 hodin -Kvasiny – Zámecká ulice (na křižovatce u kontejnerů)

                               7:35 hodin - Kvasiny - Bílé domy

                               7: 40 hodin - Kvasiny – Soudek (parkoviště)

                              14: 50 hodin – směr Soudek ( zastávky u Hanušova mostu, Soudek)

                             15: 00 hodin – směr Zámecká ulice (zastávky Bílé domy, Zámecká ulice)

 
Mimoškolní aktivity

Po vyučování mají žáci možnost přihlásit se do těchto kroužků

 • atletický kroužek
 • keramický kroužek
 • počítače a stolní hry
 • tělovýchovný kroužek
 • pohybové hry
 • hra na flétnu
 • malování na textil
 • deskové hry
 • turisticko - přírodovědný kroužek
 • cukráři
Všechny kroužky jsou ZDARMA
 

Další aktivity

Každoročně se účastníme a pořádáme:

 • plavecký výcvik v krytém bazénu
 • přespolní běh žáků - letos byl už 20. ročník
 • den otevřených dveří s výstavkou žákovských prací a možností nahlédnutí do výuky
 • zpěv koled u příležitosti rozsvícení vánočního stromu
 • čertovskou školu
 • vánoční besídku
 • besedy s odborníky v různých odvětvích
 • kulturní akce - divadelní představení - herci přijíždějí přímo do školy nebo my za nimi do divadel
 • zapojujeme se do různých soutěží ( dle nabídky)
 • den Země
 • kurz dopravní výchovy pro 4. a 5. ročník a jízda zručnosti na dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou
 • meziškolní závody v atletice, kopané, florbalu a jiných sportech
 • atletické závody škol z celého kraje
 • exkurzi do hvězdárny v Hradci Králové
 • sběr starého papíru, léčivých bylin, výtěžek z těchto aktivit používáme na dopravu a odměny na různé akce
 • zapojujeme se do charitativních akcí -  Fond Sidus, Tříkrálová sbírka
 • soutěžní odpoledne ke  Dni dětí
 • šerpování - slavnostní vyřazení žáků 5. ročníku
 • samozřejmostí jsou pravidelné celodenní výlety na konci školního roku
 • zapojujeme se do projektu EU Šablony I (ukončeno), Šablony II a III (probíhaji) 
 • STEM podpora technického vzdělávání ŠKODA AUTO a.s.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 31
1
1 2
3 4
1
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Datum a čas

Dnes je neděle, 16. 6. 2024, 10:12:15

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
déšť 22 °C 14 °C
pondělí 17. 6. polojasno 25/13 °C
úterý 18. 6. polojasno 27/15 °C
středa 19. 6. zataženo 28/19 °C