Základní škola a Mateřská škola Kvasiny
a Kvasiny
rozšířené vyhledávání
 •  Adresa:
  • ZŠ Kvasiny ,Kvasiny 142, 517 02
 •  Kontakty:
  •  Základní škola:
  • +420 778 401 992 - ředitel
  • +420 491 618 717 - sborovna
  •  Mateřská škola:
  • +420 491 618 718 - "KYTIČKY"
  • +420 491 618 716 - "SLUNÍČKA"
  •  Školní jídelna:
  • +420 778 543 867
  •  Školní družina:
  • +420 491 618 720

ŠVP 2017-2020


Školní vzdělávací program pro předškolní výchovu
Základní škola a Mateřská škola Kvasiny, okr. Rychnov nad Kněžnou

MŠ Kvasiny

 

 

 

 

Název programu „Proletíme svět a vrátíme se zpět.“

Motto: „Mám Tě rád a ty zas mě, pomůžem si vzájemně.
Všechno kolem chtěl bych znát a pak o tom povídat.“

Platnost od 1. 9. 2017
Upravená verze od 1. 9. 2018


1. Identifikační údaje

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Kvasiny, okr. Rychnov nad Kněžnou
Zřizovatel: obec Kvasiny, přispívá na provoz budovy
Adresa: Kvasiny 142, Kvasiny 51702
Ředitel orgánu: Mgr. Libor Beneš
Telefon: 491618717, mob.: 778401992
Vedoucí učitelka MŠ: Alena Neugebauerová
Učitelky MŠ:  Bc. Žaneta Polová, Bc. Marcela Pavlová
Úklidové a pomocné práce:  Žaneta Malinová
Telefon MŠ: 491618718, 491618716
Vedoucí školní jídelny: Lenka Petrová
Kuchařka: Miluše Červená
Telefon: 491618719

Webové stránky: www.zs-kvasiny.cz
E-mail: skola.kvasiny@seznam.cz


2. Charakteristika školy

2.1. Základní údaje

Budova školy se nachází v podhůří Orlických hor v obci Kvasiny. Nejbližší město je Rychnov nad Kněžnou. Škola sousedí s automobilovými závody Škoda.

Škola je malotřídní, se třemi třídami, kterou navštěvují žáci 1. - 5. ročníku.                                   

Od 1. září 2011 byla zřízena jedna třída mateřské školy. Od 29. září 2013 byla tato třída rozšířena o další část, přebudována z bývalé tělocvičny. Dohromady má mateřská škola maximální kapacitu 22 dětí.

V horních místnostech budovy nad mateřskou školou jsou od druhého pololetí 2017 nově přebudované prostory k využití volnočasových aktivit. Využít se dají pro aktivity dětí z MŠ i ze ZŠ. Pro výstavy, aktivity s rodiči, kroužky, pohybové aktivity a hry dětí, atd.

Součástí budovy je plně vybavená školní kuchyň se školní jídelnou. Ve které se stravují i děti ze základní školy.

Základní škola a Mateřská škola (společně se školní jídelnou a kuchyní) je spojená chodbou se šatnami žáků základní školy.

Za školou je vybudované sportovní hřiště a zahrada s průlezkami, pískovišti a zahradním domečkem, ve kterém jsou uschovány všechny hračky pro činnosti na pískovištích i mimo ně. K využití je možné i členité okolí školy.

Provoz mateřské školy je od 6:30 hodin do 16:00 hodin.

Třída mateřské školy je heterogenní, navštěvují ji děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

2.2. Současný stav

S dětmi pracují tři plně kvalifikované učitelky. V rámci další přípravy předškolních dětí do prvního ročníku základní školy jsou nabízeny další vzdělávací činnosti mimo nepřetržitý čas pro děti povinné v době odpočinku mladších dětí. A to v oblasti grafomotoriky, předmatematických, časových a prostorových představ, logopedické chvilky, v rozumové oblasti a další.

Učitelky se dále vzdělávají studiem na vysoké škole, na seminářích a školeních i samostudiem, pracují samostatně i v kolektivu.

Učitelky spolupracují s rodiči, řeší ochotně společné problémy, na vyžádání informují rodiče o situaci ve škole i o vlastních dětech. Základní informace jsou vždy poskytovány na informativních schůzkách s rodiči a dále pomocí nástěnek a emailu. V případě zájmu rodičů jsou vyhrazeny určené dny na konzultace o dětech.

Základní škola a Mateřská škola je ve spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradnou a s klinickou logopedií v Rychnově nad Kněžnou (Mgr. Pavlína Kulhavá).

Škola má dobré vztahy se zřizovatelem.

Škola spolupracuje s automobilovými závody Auto Škoda Kvasiny.

Navazuje kontakty s ostatními mateřskými školami.

Propagace školy probíhá na internetových stránkách, v tisku (Kvasinský zpravodaj), ve vývěsních skříních u obchodu a u budovy školy.

2.3. Dlouhodobý plán školy

Naším cílem jsou spokojené a šťastné děti, které budou mít rozhled v mnoha oblastech, budou zdravě sebevědomé, budou připraveny na náročný přechod do školy a získají osobní samostatnost jak v oblasti fyzické, tak v oblasti psychické. Děti, které budou pohybově zdatné, děti, které budou mít hygienické a samoobslužné návyky, budou se v dalším životě řídit základy slušného chování ke společnosti i ke svému okolí a přírodě a budou umět přijmout zodpovědnost za své konání.

Dále naším krédem je mateřská škola, která bude mít dobré jméno a nebude mít problém s naplněním kapacity. Bude mít dostatečné množství pomůcek, her a hraček odpovídajících současným trendům a zároveň různorodostí věkové skladby dětí.

Dbáme na to, aby se učitelky neustále vzdělávaly, respektovaly individualitu dětí (které jsou zároveň jejich společníky a ochránci a snaží se jim porozumět), učitelky mají  pozitivní přístup a jsou komunikativní, jsou dětem příkladem a zajišťují jim pocit bezpečí a pohody. Upřednostňujeme ŠKOLU HROU, tj. = vzdělávání a učení vnímat jako přirozenou věc - nic nevnucovat.

Předškolní vzdělávání v mateřské škole doplňuje a podporuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni, pomáhá zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.


3. Podmínky vzdělávání
3.1. Věcné podmínky

V mateřské škole jsou zajištěny věcné, hygienické, psychosociální, personální, organizační a bezpečnostní podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let (věcné doplněny podle nutnosti - přebalovací pult, nočník, místo na uložení a odklad plín) i pro děti starší.

Mateřská škola je rozdělena na dvě samostatné jednotky s umístěním maximálního počtu 12-ti dětí v první části a 10-ti dětí v části druhé.

Třída je vždy rozdělena na pracovní část se stolečky, kde se děti stravují, a herní část s kobercem a koutky pro odpočinek i centrální aktivity.

Každá část třídy má vlastní sociální zařízení se třemi záchodky a třemi umyvadly. V první části je sprchový kout.

Vybavení nábytku je téměř nové. Vybavení pomůckami a hračkami je postupně obměňováno a zlepšováno. Do dalšího období je potřeba doplnit vybavení pomůcek a dalších věcí v nové třídě.

Hračky a další pomůcky jsou umístěny v policích a šuplících se skříňkami, které jsou dětem volně dostupné. Mohou si je samostatně brát a ukládat. Vše je uspořádáno tak, aby hry a hračky pro starší děti byly ve vyšších polohách z bezpečnostních důvodů.

Výtvarné práce dětí jsou pravidelně vystavovány v šatnách na sítích obou tříd a výtvory jsou též zdobeny interiéry tříd. Také jsou posílány do různých soutěží. Vše s plným vědomím a souhlasem rodičů. Taktéž i vystavování a uveřejňování fotografií.


3.2. Životospráva

Dětem je poskytována vyvážená, plnohodnotná strava, podávaná ve správných časových intervalech s možností volného odběru dopolední a odpolední přesnídávky (podle intervalů). Během celého dne mají děti k dispozici dostatečné množství tekutin, kterými se mohou kdykoli obsloužit.

V mateřské škole je zajištěn pravidelný režim, který je však dostatečně flexibilní, aby mohl být přizpůsoben momentálním potřebám dětí a aby mohl reagovat na nenadálé situace a neplánované události v životě mateřské školy.

Časové rozvržení činností je pouze orientační a přizpůsobuje se potřebám dětí a konkrétnímu dennímu programu školy.


Časová rozvržení dne

Provoz mateřské školy se uskutečňuje od 6:30 do 16:00 hodin.

Režim dne

 • 6:30 - 8:00 příchod dětí, předání dětí učitelce mateřské školy
 • 8:00 - 8:15 pohybové aktivity, přivítání, KK
 • 8:15 přesnídávka
 • 8:30 - 11:15 volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelem
 • 11:15 oběd a osobní hygiena
 • 12:00 - 13:40 odpočinek, tiché činnosti nespících dětí
 • 13:40 - 16:00 odpolední či spontánní činnosti v MŠ nebo na zahradě MŠ
 • 14:15 odpolední svačina
   
 • 8:00 - 12:00 Rozsah 4 nepřetržitých hodin, ve kterých dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, plní povinnost předškolního vzdělávání

Děti jdoucí k zápisu do ZŠ mají možnost dalšího vzdělávání v době odpočinku mladších dětí.

Děti mají dostatek pohybu v mateřské škole i venku, jsou dostatečnou dobu na čerstvém vzduchu s ohledem na počasí.

Děti nejsou nuceny ke spánku, mohou odpočívat na lehátku. Učitelka respektuje individuální potřeby spánku a odpočinku dětí.


3.3. Psychogenní podmínky

Nově příchozí děti mají možnost se spolu s rodiči postupně adaptovat na nové prostředí.

Děti nově přijaté ke školnímu vzdělávání mají možnost adaptace v přítomnosti rodiče podle svých individuálních potřeb nebo po domluvě s učitelkou. Vždy co nejšetrněji, ale v souladu s pravidly danými v mateřské škole. Mají dostatek času k navázání nových vztahů, mají dostatek příležitostí k sebeobslužným činnostem. Tyto možnosti mají všechny děti v mateřské škole.

Všechny děti mají stejné, rovnocenné postavení.

Učitelky respektují individuální potřeby dětí. Vytvářejí klidné, přátelské klima třídy.

Volnost dětí je vyvažována nezbytnou mírou omezení, vyplývající z dodržování „pravidel třídy“, na kterých se děti spolu s učitelkami dohodnou na začátku školního roku, popř. mohou samy vymyslet a vytvořit.

Výchova a vzdělávání dětí formou hry s vnímáním zdravé autority i pro budoucí život.

Děti mají možnost vyzkoušet si v rámci vzdělávání různé experimenty, pokusy i  běžné činnosti spojené se vzděláváním. Informace, vědomosti a dovednosti získávají i formou nápodoby a příkladu učitelek.

Pedagog podporuje, sympatizuje, projevuje se přímou, vstřícnou komunikací s dětmi. Děti nejsou zbytečně organizovány.

Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, je znalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte. Přiměřeně na ně reaguje pozitivním hodnocením.


3.4. Organizace

Děti mají dostatek času pro volnou hru, mají možnost v ní později pokračovat.

Během dne je dbáno na soukromí dítěte, každé dítě má možnost se uchýlit na klidné místečko (vybudované koutky).

Denní řád je pružný s možností reagovat na individuální potřeby dětí.

Při nástupu do mateřské školy je uplatňován adaptační režim.

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, větších i velkých skupinách.

Do programu je pravidelně zařazováno cvičení a pohybové hry v dostatečně větrané místnosti. Možnost využití pro cvičení a pohybové aktivity prostory v patře nad třídou MŠ - VČC (volnočasové centrum).

Spojování tříd je maximálně omezeno.

Integrace dětí z mateřské školy do aktivit žáků základní školy.


3.5. Řízení mateřské školy

Ředitel školy zodpovídá za chod školy.

Vedoucí učitelka má určeny kompetence od ředitele školy. Zodpovídá za vzdělávací nabídku v mateřské škole.

Pedagogické rady učitelek mateřské školy probíhají podle domluvy a potřeby, nejméně jednou měsíčně, provozní rada 1x za rok i podle potřeby, informativní schůzka s rodiči 2x ročně. Individuální pohovory s rodiči podle zájmu a potřeby ze strany pedagogů i rodičů.

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy se opírá o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu.

Při vedení zaměstnanců ředitel ponechává dostatek pravomocí a respektuje jejich názor, vytváří ovzduší vzájemné důvěry.

Ředitel hodnotí práci všech zaměstnanců, pozitivně je motivuje, podporuje společnou (týmovou) práci.

Ředitel konzultuje spolu s pedagogy vypracování školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV), třídního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (TVP PV), kontroluje evaluační činnosti chodu mateřské školy a z výsledku vyvozuje závěry pro další práci.

Škola spolupracuje se zřizovatelem, s dalšími orgány státní správy, s okolními školskými a vzdělávacími zařízeními, s odborníky, různými organizacemi a firmami v blízkém i vzdálenějším okolí.


3.6. Personální a pedagogické zajištění

Všechny učitelky mateřské školy jsou plně pedagogicky kvalifikované.

Pedagogický sbor spolupracuje a vzájemně se domlouvá na určitých pravidlech a činnostech a doplňuje si informace.

Učitelky se pravidelně vzdělávají prostřednictvím vzdělávacích programů Pedagogického centra, dalšího vzdělání na vysoké škole, samostudiem odborných knih a časopisů, pomocí internetových portálů a další.

Ředitel podporuje profesionalizaci pracovního týmu, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.

Služby učitelů jsou organizovány tak, aby vždy byla zajištěna při všech činnostech optimální a pedagogická péče. Učitelky se překrývají podle možností a podmínek školy v přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny.

Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem.

Logopedická péče je zajištěna: klinická logopedie Mgr. Pavlína Kulhavá. V rámci jazykových chvilek jsou prováděny s dětmi drobná cvičení na procvičování řeči a výslovnosti.


3.7. Spoluúčast rodičů

Pedagogové jednají s rodiči ohleduplně a s respektem. Nezasahují do soukromí rodiny, snaží se odhadnout potřebu a míru informovanosti jednotlivých rodičů.

Vztahy pedagogů s rodiči jsou stavěné na základě vzájemné důvěry, porozumění, respektu a ochoty spolupracovat.

Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví–li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy.

Učitelé informují rodiče o prospívání jejich dětí a domlouvají společný postup při vzdělávání a výchově.

Pedagogové podporují a využívají zájem rodičů aktivně se podílet na životě a vybavenosti školy (odpadový materiál na vyrábění či kreslení, vyřazené - funkční hračky, knihy).

Zaměstnanci chrání soukromí rodiny, dodržují diskrétnost, vyvarují se nevyžádaných rad. V rámci ochrany dat (GDPR) rodiče či zákonní zástupci dětí zahajující předškolní vzdělávání dostanou k podpisu dokument, ve kterém souhlasí či nesouhlasí se zpracováním osobních dat jejich i svých dětí. Zároveň tento sloučí k souhlasu se zveřejňováním a vystavováním fotografií, výkresů a výrobků dětí. Zákonní zástupci dítěte mají právo odmítnout souhlas. Vše potvrzují svým podpisem. Tento dokument je i pro zákonné zástupce stávajících dětí.

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, nabízí rodičům poradenský servis.


3.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávací nabídka a cíle pro tyto děti vychází stejně jako pro ostatní děti z RVP PV.

V případě speciálních potřeb jsou podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními upraveny a přizpůsobeny tak, aby byly plně vyhovující k individuálnímu vzdělávání, které se zařazují do všech oblastí podpůrných opatření prvního až pátého stupně.

Podle specifikace speciálních vzdělávacích potřeb je přizván ke spolupráci, vzdělávání a asistenci: asistent pedagoga, tlumočník, přepisovatel pro neslyšící a další potřební odborníci.

Integrace dětí mateřské školy je konzultováno s rodiči a dalšími odborníky.

Je nutné přizpůsobení podmínek v materiální, psychosociální, personální i v oblasti odborného pedagogického obsazení, popřípadě upravení přístupových podmínek. K pozitivním podmínkám a přijetí speciálního režimu je nutná spolupráce s rodiči všech dětí. Důležité je předávání informací.

Pro systém a vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními škola stanoví pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování Plánu pedagogické podpory (PLPP) a Individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Tyto mohou být podle potřeby individuálně doplňovány během školního roku.

PLPP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními pro první stupeň. Tento dokument si zpracovává mateřská škola samostatně, vychází z podkladů ŠVP PV. PLPP je součástí dokumentace dítěte.

Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu.

PLPP vždy obsahuje

a) jméno a příjmení dítěte,
b) datum narození,
c) stupeň a skladba podpůrného opatření,
d) jména osob, kteří budou s dítětem pracovat,
e) obsah vzdělávání,
f) časové rozvržení vzdělávání,
g) metody a formy výuky, popřípadě pomůcky a literatura pro vzdělávání,
h) časový rozvrh pro zhodnocení pokroků,
i) souhlas a podpis zákonného zástupce.

S PLPP škola seznámí zákonné zástupce dítěte a všechny osoby, které budou na základě tohoto plánu s dítětem pracovat.

IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte od druhého stupně přiznaných podpůrných opatření a je zpracováván na základě doporučení Školského pedagogického zařízení (ŠPZ).

IVP je součástí dokumentace dítěte.

IVP vždy obsahuje

a) jméno a příjmení dítěte,
b) datum narození,
c) stupeň a skladba podpůrného opatření,
d) jména učitelů popřípadě dalších osob, které budou s dítětem pracovat v individuálním vzdělávacím plánu,
e) obsah vzdělávání,
f) časové rozvržení vzdělávání,
g) metody a formy výuky, popřípadě pomůcky a literatura pro vzdělávání,
h) časový rozvrh pro zhodnocení pokroků,
i) určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování péče o dítě s podpůrnými potřebami,
j) souhlas a podpis zákonného zástupce.

Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb.

Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující dítěte a zákonného zástupce dítěte, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem.

Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce.


3.9. Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

Vzdělávací program pro podporu dětí mimořádně nadaných umožňuje, aby jeho obsah i podmínky, byly dle potřeb a možností rozumně přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí.

Rozvoj a podpora mimořádných schopností je zajištěna a organizována tak, aby neomezovala ostatní děti přítomné v mateřské škole.

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou. Na těchto základech je vypracován individuální vzdělávací plán.

Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.

Individuální vzdělávací plán obsahuje

a) závěry doporučení školského poradenského zařízení,
b) závěry psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a pedagogické diagnostiky, které blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka, případně vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost,
c) údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické nebo psychologické péče mimořádně nadanému žákovi,
d) vzdělávací model, údaje o potřebě úprav v obsahu vzdělávání, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení,
e) seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů,
f) určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka,
g) personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a
h) určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením.

Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu po zahájení vzdělávání mimořádně nadaného žáka ve škole, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení.

Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.

Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje zodpovědný pedagogický pracovních.

Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující dítěte a zákonného zástupce.   

Vyhodnocování, naplňování individuálního vzdělávacího plánu je v kompetenci učitelek v časovém období 2x - 3x během školního roku.

Tento dokument je součástí dokumentace dítěte.


3.10. Podmínky pro děti od 2 do 3 let

Malé děti mají velký prostor pro zorientování se a přizpůsobení se podmínkám mateřské školy i za pomocí adaptačního plánu, který je dostatečně přizpůsobený dětem nebojácným i těm více ostýchavým. Vždy podle individuálních potřeb dítěte.

Děti mají dostatek času na vykonání a dokončení všech svých činností a her. Pro bezpečné hraní a pobyt v mateřské škole jsou zajištěny hračky pro děti mladší tří let v dostatečné výšce. Hry pro starší děti jsou umístěné v bezpečné výšce, aby nedošlo ke zranění či vdechnutí malých předmětů dětmi mladšími tří let..

Nábytek i sociální zařízení je dostatečně uzpůsobeno potřebám a velikosti malých, i velkých  dětí. Vzhledem k tomu, že je třída heterogenní, nejde vše udělat jen pro malé děti. Ale je vše v normách předpisů a hygieny.

Přebalovací pult, místo na uskladnění plen a použitých plen a další s tímto spojené věci nejsou momentálně k dispozici v naší mateřské škole, ale v případě nutnosti, jsme připraveni toto okamžitě zajistit. (Doposud nebyl problém s malými dětmi – naučeny z domu bez plen.)

Vybavení hraček a pomůcek pro dvouleté děti je víceméně dostatečná, ale hry, hračky a pomůcky dokupujeme, popřípadě obnovujeme podle nutnosti.

Vzdělávání dětí probíhá individuálně, ale i ve větších či menších skupinách. Vždy podle zájmu dítěte. Nikdy nenutíme do činností. Nabízíme - pomocí motivací, okoukání práce starších dětí, pokusy, experimenty, divadlo,… Těmto malým dětem necháváme spíše velký prostor k vlastní hře a ony samy se ve většině případů začnou zapojovat do činností, která je vykonávána se staršími dětmi. Přesto je již od začátku učíme zavedeným pravidlům.

V režimu dne pro děti je kladen důraz na pravidelnost časů stravování a odpočinku. Pro malé děti se dá přizpůsobit, ale ve většině případů toto nebylo nutné. V ostatních činnostech zůstává doba flexibilní.

Pobyt venku v podobě vycházek je přizpůsoben individuálním potřebám dětí.


4. Organizace vzdělávání
4.1. Charakteristika tříd

Ve třídě „Kytiček“ je 12 dětí. Třída je věkově heterogenní. Jsou zde zařazeny děti již od 2 do 6-ti let. Tyto děti jsou zvídavé a rády se učí a také pomáhají - jak mladším dětem, tak i paní učitelce. Mladší děti přijímají vstřícně. Třída má prostory v podobě herny, sociálního zařízení se sprchou a místností se stolečky. Do třídy se vchází z šatny, která má místo pro 12 dětí. Do mateřské školy se rodiče a děti dostanou pomocí zvonku. Třída „Kytiček“ je v každodenním kontaktu se třídou „Sluníček“. K prostorům první třídy je připojena školní jídelna, ve které se stravují i naše děti - ty, co to zvládají rychleji. Mateřská škola má vlastní kuchyň, kam si děti (učí se to už i ty nejmenší) chodí k okénku pro druhé jídlo. Polévka jim je nosena na stolečky zaměstnanci.

Ve třídě „Sluníček“ je 10 dětí. Třída je také věkově heterogenní. S vlastním sociálním zařízením, hernou a pracovním prostorem se stolečky. Vstup do šatny je zabezpečen za pomocí zvonku. Zde je také umístěno kopírovací zařízení a skříň na materiály pro učitelky.

Třídy nemají vlastní televizi ani přehrávací zařízení záměrně.  V každé třídě je umístěn CD přehrávač, který je využíván v pohybových chvilkách, ale také pro přehrávání vzdělávací nabídky, popřípadě pohádky pro odpočinek (spíše výjimečně). Učitelky využívají k zápisům a sepisování dokumentace školní notebook. Nově je nainstalována barevná tiskárna.  Pro počítačovou gramotnost dětí je využívána interaktivní tabule, umístěná ve třídě základní školy. Tu pravidelně navštěvují děti, které mají předškolní vzdělávání povinné.

Prostory MŠ umožňují společné vzdělávání a výchovu všech dětí (z obou oddělení). Všeobecně nejmladší děti dělají velké pokroky v oblasti samoobsluhy a komunikace. Zapojují se do společných činností. Zároveň ještě potřebují větší prostor pro volnou hru.

Vztahy jsou mezi dětmi vřelé s občasnými krátkodobými konflikty, které jsou řešeny bezprostředně, přičemž předškolní děti jsou vedeny k větší samostatnosti při jejich řešení.

V každé třídě je jedna učitelka na dopolední činnosti a na odpočinek. V odpoledních hodinách je přítomna pouze jedna. Učitelky se střídají podle vlastní pracovní doby tak, aby bylo co nejvhodněji pokryto vzdělávání všech dětí.

Při ranním komunitním kruhu jsou děti informovány o následujícím programu na dopoledne. Činnosti jsou zařazovány tak, aby byly co nejvíce obsáhlé ve všech vzdělávacích oblastech, i v zajímavosti a zaujetí pro děti. Práce s dětmi je individuální skupinová i společná. Využíváme pracovní listy, knihy, encyklopedie, různé didaktické pomůcky i běžné věci z praktického života, různé obrázky a hračky a spoustu dalších věcí a potřeb. Motivovány jsou děti plyšáky, maskoty, příběhy, básničkami, písněmi.

Děti mají činnosti a aktivity nejen ve třídách, ale i ve VČC v patře budovy nad mateřskou školou a v neposlední řadě i na zahradě mateřské školy.


4.2. Kriteria pro přijímání dětí

Děti jsou přijímány do naší mateřské školy na základě kritérií, schválených obecním zastupitelstvem. Toto je podle nejnovějších podmínek stanovených ministerstva školství.

Jsou zveřejněna na internetových stránkách školy a k dispozici ve třídě mateřské školy.


5. Charakteristika vzdělávacího programu

Název programu: „Proletíme svět a vrátíme se zpět!“

Motto: „Mám Tě rád, Ty zas mě, pomůžem si vzájemně. Všechno kolem chtěl bych znát a pak o tom povídat.“

Vzdělávací program je vlastní, vypracován v souladu se záměry RVP PV nově vydaných v lednu 2017.

Pedagogičtí pracovníci jednají v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středoškolském a vysokoškolském vzdělávání a č.563/2004 sb. O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů platných od 1. ledna 2005 a v souladu s dalšími změnami ve Školském zákoně a vydanými novelami týkajících se školství.

Vzdělávací program nemá žádné speciální zaměření, ani není vypracován podle nějakého konkrétního vzdělávacího modelu. Jsou v něm prvky více vzdělávacích programů, ale ty jsou zahrnuty spíše okrajově a jako pomocná forma vzdělávání.

S dětmi se pracuje v podobě předávání informací mluveným slovem, vlastním vyhledáváním a zapojením logického myšlení. U dětí se dále upřednostňuje forma nápodoby, pokusů a experimentů. Pro děti se hraje loutkové divadlo, pro lepší představu konkrétní problematiky, která se posléze probírá. Děti jsou více zaujaté a více si pamatují, pokud si věci mohou tzv. osahat. I s tímto nám pomáhají někteří rodiče, když se zapojují do dění mateřské školy.

Hlavním cílem, již podle motta je: dát dětem rozhled ve všech oblastech vzdělávání a vědění milým, hravým, logickým a smysluplným způsobem.

Další cíle a záměry jsou: uvědomovat si vlastní individualitu a nevylučovat, ani neodsuzovat ostatní ze své společnosti jen proto, že se ode mě něčím liší.

 • rozvíjení osobnosti dítěte jako celku
 • podpora tělesného rozvoje a zdraví, pěstovat u dětí potřebu pravidelného pohybu, zdravého životního stylu
 • podporovat v dětech zdravou zvídavost, učit se nové věci a chtít získat nové poznatky
 • orientovat se v hodnotách a normách naší společnosti a umět je přijmout, zároveň umět říct svůj názor a nestydět se za něho nebo se bát, ho vyslovit
 • v případě nutnosti se umět bránit bezprávnímu nebo napadajícímu jednání od druhých

Flexibilita v možnosti úpravy témat a činností na základě zájmů a výsledků pozorování dětí učitelkami.

Předškolní vzdělávání je požadováno a uskutečňováno přirozeným způsobem.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají vzdělávání uzpůsobeno podle jejich vlastního vzdělávacího programu (PLPP, IVP). Vždy tak, aby nebyl narušen chod a provoz mateřské školy a zároveň, aby se mu učitelka nebo pověřená osoba, která toto konkrétní dítě má na starosti, mohla plně věnovat.

Tento samý model můžeme použít ve vzdělávání dětí nadaných.

Vzdělávání těchto dětí je plně v kompetenci podle norem a možností mateřské školy a vždy se souhlasem zákonných zástupců, kteří jsou se vzdělávacím programem seznámeni.

Vzdělávání dětí 2 až 3 letých je uzpůsobeno jejich nízkému věku, ale také jejich mentálním, fyzickým a psychickým možnostem. V případě, že dítě zvládá vzdělávání s ostatními dětmi, zapojuje se a vydrží při činnosti, není nijak omezováno nebo odsouváno k jiným pracem.

V případě, že je dítě takto staré a nezapojuje se do běžných činností ostatních dětí, je mu nabízena alternativa činností, zkrácená doba anebo se nechá jen rozkoukat, popřípadě přihlížet.

Děti jsou vhodně motivovány, činnost jim je několikrát představena a ukázána. Jsou povzbuzovány k činnostem a chváleny. Učitelka jim je stále nablízku, pokud to dítě vyžaduje, převážně děti malé a nově příchozí.


6. Vzdělávací obsah-integrované bloky
6.1. Charakteristika integrovaných bloků

Program je uspořádán do třech hlavních bloků, které jsou dále rozděleny do dalších tematických okruhů vzdělávacího obsahu.

Názvy dílčích bloků jsou pouze v tematických oblastech, kterým se učitelky věnují, a rozvíjejí v podrobnější témata ve třídních programech.

Zařazovat se budou během celého školního roku podle potřeb a zájmu dětí a na základě aktuální situace v kalendáři, přírodě, ve třídě atd..

Školní vzdělávací program je vypracován pro smíšenou věkovou skupinu dětí. Učitelky přizpůsobují vzdělávací nabídku a dílčí úkoly s ohledem na různorodost věku dětí, jejich mentální a fyzické možnosti a schopnosti.

Školní vzdělávací program pro předškolní výchovu nabízí popis bloků v obecné rovině. Konkrétní cíle a výstupy budou zapracovány do Třídního vzdělávacího programu pro předškolní výchovu i do týdenních plánů přímo z aktuálního Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu, i z manuálu „Konkretizované očekávané výstupy RVP PV“, se kterými se pracuje a  jsou neustále k dispozici.


6.2. Seznam bloků - integrované a dílčí

1. blok: Český rok na vsi a) tradice
                                               b) roční období
                                               c) domácí zvířata - mláďata

2. blok: Já a moje tělo a) uvnitř
                                            b) zvenku
                                            c) zdraví
                                            d) nemoci

3. blok: Letem světem a) cestujeme doma
                                            b) cestujeme po světě
                                            c) poznáváme zeměkouli,  věci  a lidi v ní


6.3. Charakteristika bloků

Všechny bloky budou zpracovávány, interpretovány a vyhodnocovány na základě daných klíčových kompetencí, vzdělávacího obsahu v rámci pěti vzdělávacích bloků, které jsou upřesněny v dokumentu vydaným Ministerstvem školství - Rámcový vzdělávací program pro předškolní výchovu, dále jen RVP PV, platný pro toto vzdělávací období.

Po správném použití a využití tohoto ŠVP PV by na konci vzdělávacího procesu, každé dítě, před nástupem do základní školy mělo dosáhnout na úroveň požadovaných kompetencí daných ve vzdělávacích oblastech.

Vzdělávací oblasti jsou

a) dítě a jeho tělo (biologická): růst a neurosvalový vývoj dítěte, tělesná zdatnost, pohybová i zdravotní kultura, rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, sebeobslužné dovednosti, zdravý životní návyk a postoj
b) dítě a jeho psychika (psychologická): podpora duševní pohody, psychická zdatnost a odolnost, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, sebepojetí, sebenahlížení, kreativita a sebevyjádření, osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností, city, vůle
c) dítě a ten druhý (interpersonální): utváření vztahů k jinému dítěti či dospělému, posilování, kultivování a obohacování vzájemné komunikace, zajištění pohody těchto vztahů
d) dítě a společnost (sociálně-kulturní): uvedení do společenství ostatních lidí, do pravidel soužití s ostatními, materiální i duchovní hodnoty, kultura a umění, osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů, aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí
e) dítě a svět (environmentální): elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, vliv člověka na životní prostředí od nejbližšího okolí až po globální problematiku světa

Vzdělávací cíle a nabídka v blocích je popsána obecně. Jsou zde vyzdvihnuty jen nejdůležitější prvky a činnosti. Další bude rozepsáno a specifikováno v Třídních vzdělávacích programech pro předškolní vzdělávání, dále jen TVP PV.


„Český rok na vsi“

V tomto bloku chceme dětem navodit lásku a respekt k vlasti, k místu kde žijí a vyrůstají ve všech obdobích roku. Cílem je udržování odkazu našich předků, uchování místních tradic a zvyků a vštípit dětem důležitost dodržování těchto tradic. Uspořádat si informace a dovednosti a umět je použít ve správný čas na správném místě.

Integrovaný blok je rozdělen do dílčích bloků, které budou dále rozpracovány v TVP PV, podle kterých se budou plnit vybrané cíle a bude podle toho vybraná i vzdělávací nabídka.

Blok je rozdělen do témat

Tradice - Tento dílčí blok bude ve větší míře rozvíjet emocionální prožívání dětí. Prostřednictvím jednotlivých oblastí se budou děti učit novým poznatkům o lidových, křesťanských zvycích a tradicích. V dětech bude pěstována radost z obdarovávání druhých. Pomocí her a dramatizace si děti osvojí  přijímání a zároveň dávání lásky a jiných kladných emocí. Při rukodělné práci si děti procvičí jemnou i hrubou motoriku, rozvinou svoji představivost a estetické vnímání v práci i prožívání.

Do tohoto bloku bude zařazeno několik tradičních oslav, které jsou sdíleny v naší lokalitě po několik generací. Jsou to : Posvícení, Příchod Mikuláše s čerty, Adventní období, Vánoce, Tři králové, Maškarní (Masopust), Velikonoce, Čarodějnice, Svátek Matek, Svátek Dětí,.. a spoustu dalších zvyků, které s dětmi oslavujeme a prožíváme v mateřské škole společně s rodiči i dětmi ze základní školy.

Roční období  -  V tomto bloku si budou děti upevňovat pojmy s tématem ročního období s vnímáním měnící se doby, času a okolí, také to, co je pro ně charakteristické. Bude využíváno sezónních činností, které z toho vyplývají. Užívány budou plody lesní, luční, polní i zahradní. Sledované budou barvy, tvary, velikosti i hmotnosti a chutě. Práce na experimentech a pokusech.  Zařazení rozumových, logických a pohybových her, hry na zapamatování i vybavení si. Hry i činnosti společné, skupinové, i pro jednotlivce.

Procvičení jemné, hrubé motoriky, lokomoce pohybu, procvičování aparátu celého těla, procvičování jazykových a řečových dovedností, zapojení činnosti pro čtenářskou dovednost i rozvíjení předmatematických, časových a prostorových dovedností. Vnímat změny v přírodě a změny kolem nás a jejich vlivu na naši psychiku a duševní pohodu.
Dále se budeme věnovat dnům a měsícům, které během roku máme a jak je nazýváme. Umět je pojmenovat, poznat i pomocí obrázků a různých předmětů a seřadit za sebou.

Domácí zvířata  - Vzhledem ke skutečnostem, že děti mají problémy s poznáváním a hlavně pojmenováváním mláďat domácích zvířat, která můžeme téměř denně vidět kolem sebe, zařazujeme do dílčích bloků i toto téma. Naším cílem je logicky, smysluplně a pomocí různých básní, písní, říkanek a hádanek pomoci dětem k úspěšnému poznávání zvířat.

Za pomoci kresby, malby, použití nejrůznějších materiálů, barev a odstínů vypodobnit zvířata, která známe. Procvičit hlasové ústrojí, pohybové ústrojí a další. Propojení oko - ruka, ucho - ruka, ucho - ústa a další spojené nervové dráhy.  Za jejich pomoci se dobrat k požadovanému výsledku.

Vést děti k citlivému a ohleduplnému chování a jednání. Učit děti vcítit se do druhého ( zvíře, člověk, rostlina,…) a umět pojmenovat tyto city


„Já a moje tělo“

V tomto bloku se děti dozvědí vše o svém těle, obecně o lidském těle a z čeho se skládá. Vysvětlíme si, proč je důležité být zdraví, proč a jak vznikají některé nemoci a jaké jsou možnosti se jim vyhnout či předejít. Nedílnou součástí je i spolužití s hendikepovanými spoluobčany a jejich integrace mezi nás.

Blok je rozdělen do témat

Tělo uvnitř - Pro zajištění a pochopení správného fungování lidského organismu je potřeba znát uspořádání vnitřních orgánů a umět je pojmenovat, vědět jakou mají funkci a zda jsou párové nebo jednotlivé. K získání těchto vědomostí nám poslouží vyhledávání v odborných knihách, na obrázcích, ale i naslouchání a pozorování.
V tomto bloku bude rozvíjena tvořivost, kreativita.
Děti se dozvědí o různosti materiálů, procvičí si hmatové smysly, pohybové schopnosti a dovednost.
Rozvoj řečových a jazykových schopností verbálních i neverbálních.

Tělo zvenku -  Poznávání a pozorování vlastního těla i těla ostatních dětí a lidí. Poznávání a pojmenování rozdílů ve velikosti, v barvě.
Povědomí o částech těla, pojmenování a určení správného umístění. Sdělení toho, co s různými částmi můžeme dělat.
Děti si osvojí pohybové dovednosti, koordinace pohybů, rozvoj jemné a hrubé motoriky celého těla.  Uvědomí si vlastní tělo pomocí opakování, her, vyhledávání na obrázcích, smyslového vnímání.
Pro rozvoj mluvy, emočního cítění a projevů slouží procvičení mluvícího aparátu, cviky na protažení mimických svalů, kruhového ústního otvoru, jazyka.
Pro zdatnost budou využívány překážky, pohybové hry, hry na odbourání strachu a obav.

Zdraví - Dětem je vštěpována nutnost péče o své zdraví, dodržováním zdravého životního stylu. Je kladen velký důraz na bezpečnost o zdraví nejen fyzické, ale i to duševní v podobě prevence patologických jevů. Pomocí scének, dramatizace i skutečných ukázek během pobytu venku, ve třídě, atd..
Pyramida zdravého stravování, ochutnávky, kresby a sklady zdravé stravy spojené se zdravým pohybem.
Uvědomování si nerovnoměrné možnosti pohybu a vzdělávání všech lidí kolem nás – návštěvy v Ústavu péče pro mládež a také návštěvy v domě s pečovatelskou službou. Hrajeme si s nimi a vyrábíme. Představení pro seniory.

Nemoci - Vyhledávání s dětmi míst na lidském těle, které nám může onemocnět, jak se můžeme zranit a na jakém místě. Prevence nemocí pomocí rozhovorů, debat a ukázek.
Rozvoj rozumových dovedností a vědomostí.
Ohleduplnost a tolerance ze strany zdravých lidí. Podání pomocné ruky.


„Letem světem“

Zde se děti budou věnovat pozorování okolí, ve kterém žijí a posilování kladných vztahů k nim. Poznávání rozdílů mezi vesnicí (tedy naší obcí) a městem. Jakými způsoby se můžeme přemísťovat a kam až nás mohou dovést všemožné cesty.
Uvědomovat si proč je ve městě větší hluk než v přírodě a zároveň se dozvíme o krásách přírody a co vše v ní můžeme najít.
Děti se budou učit, že jsme součástí celého světa  a můžeme se dostat na různá místa naší Země a možná někdy i do vesmíru.
Budeme si zároveň uvědomovat celosvětové problémy a povídat si o nich. Zároveň se pokusíme vymyslet možnosti, jak by se tomu dalo zabránit nebo zlepšit či zmírnit problémy, ve kterých se ocitli ostatní děti i dospělí lidé.

Blok je rozdělen do témat

Cestujeme doma - Poznávání České republiky a jejích základních znaků pomocí encyklopedií, map, atlasů a dalších informativních prostředků.
Rozvoj grafomotoriky, podpora paměti a řečového projevu.
Podpora v poznávání krás, míst a zákoutí obce, ve které žijeme. S tím souvisí i naše vycházky do lesa a po okolí.
Orientovat se v místě, kde bydlím, upevňování prostorových představ - pravolevá orientace (např. rozhlížení při přecházení vozovky)

Cestujeme po světě - Poznávání různých koutů světa, jejich kultury a zvyklosti. Uvědomovat si přítomnost jiných etnik. Podpora zájmů o jiné světy a země a nabití nových vědomostí.
Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Rozvíjet v dětech úctu k životu ve všech jeho formách. Rozvíjet schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.

Poznáváme zeměkouli a věci a lidi v ní - Dětem bude zajištěna informovanost ve všech oblastech nacházejících u nás i v jiných částech světa. Budou seznámeny pomocí smyslových receptorů, pohybového aparátu, rozvoji v mentální i fyzické oblasti se zaměřením na prožitkové vnímání a chápání světa. Poznávání kultur a lidí kolem sebe z různých společenských vrstev.


8. Závěr

Mateřská škola při Základní škole a Mateřské škole Kvasiny, okr. Rychnov nad Kněžnou začala s tímto ŠVP PV pracovat od 1. 9. 2017 s možností dalších úprav.

Je stanoven na období 3 let.

ŠVP PV bude průběžně aktualizován (doplňován, upravován), a to v souladu s RVP PV a též s ohledem na podmínky, možnosti a potřeby Mateřské školy a dětí.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1
1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23
1
24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Datum a čas

Dnes je úterý, 22. 10. 2019, 18:17:47

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 10. 2019

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a místy i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 13 až 17°C, při slunečnu 18 až 22°C. Noční teploty 9 až 5°C.