Základní škola a Mateřská škola Kvasiny
a Kvasiny
rozšířené vyhledávání
 •  Adresa:
  • ZŠ Kvasiny ,Kvasiny 142, 517 02
 •  Kontakty:
  •  Základní škola:
  • +420 778 401 992 - ředitel
  • +420 491 618 717 - sborovna
  •  Mateřská škola:
  • +420 491 618 718 - "KYTIČKY"
  • +420 491 618 716 - "SLUNÍČKA"
  •  Školní jídelna:
  • +420 778 543 867
  •  Školní družina:
  • +420 491 618 720

Řád mateřské školy


Školní řád Mateřské školy Kvasiny, okr. Rychnov nad Kněžnou, Kvasiny 142, 517 02

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Kvasiny, okr. Rychnov nad Kněžnou
Zřizovatel: obec Kvasiny, přispívá na provoz budovy a platy zaměstnanců
Adresa: Kvasiny 142, 51702 (Mateřská škola č.p.133)
Ředitel orgánu: Mgr. Libor Beneš
Telefon: 491618717, mob.: 778401992
Vedoucí učitelka MŠ: Alena Neugebauerová
Učitelky MŠ: Bc. Marcela Pavlová, Bc. Žaneta Polová
Chůva: Žaneta Malinová
Úklidové a pomocné práce: Žaneta Malinová
Telefon MŠ: 491618718, 491618716
Vedoucí školní jídelny: Dana Šmídová
Telefon: 491618719
Kuchařka: Milena Červená

Webové stránky: www.zs-kvasiny.cz


Organizace provozu mateřské školy

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Třída mateřské školy v obou částech je heterogenní s celodenním provozem v počtech 12 dětí v I. části třídy a 10 dětí v II. části třídy.

Za školu zodpovídá ředitel, za provoz a organizaci mateřské školy je zodpovědná vedoucí učitelka.


Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.
Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.


Organizace předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Forma povinné pravidelné denní docházky v pracovních dnech je stanovena na 4 hodiny denně se začátkem vzdělávání určené od 8 hodiny ráno.

Povinnost není v období školních prázdnin - právo ano.

V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témže okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.


Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem2a) v době omezení nebo přerušení provozu.

(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.


Přijímací řízení

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě, že to dovoluje kapacita mateřské školy.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ pod určenými čísly.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti povinné.

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění list Školní matriky nastupujícího dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

Přednostně se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně tří let věku - s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu.

Děti, které dosáhnou před začátkem školního roku pěti let mají od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Adaptace pro nově přijaté děti probíhá podle potřeby dítěte a podle individuální domluvy se zákonnými zástupci dítěte.

Cizinci mají stejná práva na předškolní vzdělávání (§ 20 zákona č.561/2004 Sb. školský zákon.)pokud jsou občany státu v EU, pokud jsou občany státu mimo EU, musí doložit právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky zákona č.326/1999 Sb..

Nutnost speciálních vzdělávacích potřeb zjišťuje podle §16 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami pouze školské poradenské zařízení - Pedagogicko psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum.

Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5 dětí.

Snížení počtu dětí podle předcházejícího odstavce se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.


Platby v mateřské škole

Děti mají v této mateřské škole předškolní vzdělávání zdarma.

Podle §561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno: Stravování dětí

(1) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

(2) Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem2b).

Stravování dítěte v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a školního řádu a v konečném důsledku může být důvodem pro  ukončení docházky dítěte do mateřské školy ( zákon 561/2004 Sb. školský zákon, §35.odst.1d.)

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny.

Všechny platby probíhají v hotovosti u p. Petrové, vedoucí školní jídelny, vždy do 20. dne v měsíci. Po domluvě, trvalým příkazem na účet a to do 15. dne v měsíci.

Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně po domluvě s paní provozní.

Další pravidla jsou uvedena ve Vnitřním řádu školní jídelny.


Evidence dítěte

Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
b) datum zahájení a ukončení vzdělávání,
c) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,
d) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a telefonické spojení pro případ nemoci dítěte.

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče vyplněný list Školní matriky dítěte, dle vyhlášky 364/2004 Sb., o školních matrikách.

Potvrzení o pravidelném očkování doplní dětský lékař dítěte na Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím. Dokumenty jsou v rámci bezpečnosti uzamčeny.


Provoz mateřské školy + režim dne

Provoz mateřské školy se uskutečňuje od 6:30 do 16:00 hodin.

Režim dne

 • 6:30 - 8:00 příchod dětí, předání dětí učitelce mateřské školy
 • 8:00 - 8:15 pohybové aktivity, přivítání, KK
 • 8:15 přesnídávka
 • 8:30 - 11:15 volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelem, pobyt venku
 • 11:15 oběd a osobní hygiena
 • 12:00 - 13:40 odpočinek, tiché činnosti nespících dětí
 • 13:40 - 16:00 odpolední či spontánní činnosti v MŠ nebo na zahradě MŠ
 • 14:15 odpolední svačina
   
 • 8:00 - 12:00 rozsah 4 nepřetržitých hodin, ve kterých dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, plní povinnost předškolního vzdělávání

Děti jdoucí k zápisu do ZŠ mají možnost dalšího vzdělávání v době odpočinku mladších dětí.

Časové rozvržení činností je přizpůsobeno individuálním potřebám dětí, pevné jsou pouze časy stravování.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod., jinak po dohodě s vedoucí učitelkou podle aktuální potřeby rodičů s minimálním narušením programu dětí.

Zabezpečení budovy je zvonkem s mikroportem, u vstupních dveří s telefonem v MŠ, dále zamykání MŠ. Zabezpečení pomocí aktivace kódu po opuštění budovy.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hodin ráno a to telefonicky či osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne. První den nemoci mají rodiče právo na odebrání obědu do 12.00 hod.. Další dny již nelze. Na další dny se děti odhlašují zápisem do archu v šatně MŠ nebo oznámením přítomné učitelce. Omlouvání povinných dětí -  na výzvu učitelky musí do třech dnů doložit důvod nepřítomnosti dítěte (do omluvného listu).

Pro dítě, které má předškolní vzdělávání povinné, není možné ukončit vzdělávání z jakéhokoli důvodu.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha…) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k neprodlenému vyzvednutí a k zajištění další zdravotní péče dítěte.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo jejich zástupcům předají. Zákonný zástupce vyplní formulář o pověřených osobách pro vyzvedávání dítěte z MŠ.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí, v oběžnících, které jsou psány vždy na následující měsíc nebo prostřednictvím emailu. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky, pokud poskytli škole svoji emailovou adresu, i internetové zprávy.


Práva a povinnosti rodičů a dětí

Zákonní zástupci dětí mají právo

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
b)  volit a být voleni do školní rady
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.
e) na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života ( při zahájení docházky do mateřské školy zákonní zástupci vyplní dotazník o zpracovávání osobních dat a zveřejňování výkresů, výrobků a fotografií svého dítěte - souhlasit můžou i nemusí, vše potvrzují svým podpisem)
f) po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
g) konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelem školy
h) přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
i) zapojit se do práce „klubu rodičů“ a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí, k dispozici jsou i písemné anonymní dotazníky
j) projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce či řediteli školy
k) požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádě MŠ
l) zažádat o odklad školní docházky - vyplněnou žádost z Pedagogicko psychologické poradny musí sami rodiče přinést k zápisu do 1. třídy základní školy a to v době konání zápisu od 1. dubna do 30. dubna (termín konání bude oznámen ředitelem školy na obvyklých místech)
m) na ukončení docházky svého dítěte do mateřské školy z vlastního rozhodnutí - pokud není dítě povinné navštěvovat MŠ

Zákonní zástupci dětí jsou povinni

a) zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy,
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, informovat o jakýchkoli změnách - tel. číslo, adresa, jméno,
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, pro děti povinné je připravený omluvný list- do tohoto listu zapsat důvod do třech dnů od vyzvání učitelky
e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
f) předat dítě učitelce
g) nahlásit infekci dítěte učitelce, nahlásit zdravotní stav dítěte
h) neprodleně nebo v nejbližším možném časovém úseku po vyzvání učitelky vyzvednout nemocné dítě z MŠ a zajistit zdravotní péči v případě nastalých zdravotních potíží
ch) Rodiče přivedou dítě do MŠ ZDRAVÉ!

Dítě má právo

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) každé dítě má právo na vzdělání a škola je povinna vytvořit mu k tomuto vhodné podmínky
d) aby mu byla poskytnuta společností ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochranu před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
e) být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, rasy či sociální skupiny)
f) na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…)
g) být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého jedince, tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí)
h) být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…)

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)


Děti mají povinnost

a) dodržovat školní řád mateřské školy,  předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
c) dodržovat pokyny všech zaměstnanců školy
d) dodržovat určená a dohodnutá pravidla
e) chovat se a jednat v souladu se základními pravidly slušného chování ve škole i na veřejnosti a to ke svým vrstevníkům i ostatním osobám
f) zacházet se školním majetkem tak, aby nedošlo k poškození věcí či ke zranění dítěte či druhých osob


Porušení školního řádu

Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Nevztahuje se na děti, které mají předškolní vzdělávání povinné.

V případě, že rodič (nebo osoba jím pověřená), vyzvedne dítě po zavírací době stanovené mateřskou školou, bude po něm z vedení školy požadována přesčasová mzda, která náleží směnující učitelce.


Individuální vzdělávání dítěte

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů se uskuteční v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. O datu konání i náhradní termíny domluví ředitel při žádosti o individuální vzdělávaní. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1. V den následujícím po datu ukončení individuálního vzdělávání dítěte, musí dítě nastoupit k běžnému vzdělávání v mateřské škole.

V případě vlastního ukončení individuálního vzdělávání dítěte zákonným zástupcem může žádat opakovaně o IVP.

(7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.


Bezpečnostní řád Mateřské školy Kvasiny

§ 5
Péče o zdraví a bezpečnost dětí

(1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

(2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy8) tak, aby na jednoho učitele mateřské školy8) připadlo nejvýše
a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

(3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené
a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

(4) Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

(5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Za bezpečnost a zdraví dětí zodpovídá po celou dobu učitelka, která je ve službě.

Učitelka nesmí ve své pracovní době nechat děti bez dozoru, musí znát vždy aktuální počet dětí a musí mít o všem přehled.

Po schodišti jde učitelka nahoru jako poslední, dolů jako první, aby zabránila případnému pádu dětí. Dbá na vhodnou obuv a zavázané tkaničky.

Učitelka nastupuje do zaměstnání včas. Školu opouští po ukončení pracovní doby.

Ručí za dítě, které zůstalo ve škole po provozu. Odchází, až předá všechny děti. Nesmí poslat dítě domů samotné nebo si ho vzít s sebou domů, kde by si ho rodiče později vyzvedli (v případě, že nemá písemné pověření). Pokud učitelka odchází poslední, musí zabezpečit budovu MŠ = okna, dveře, kohoutky, světla.

Každé poranění se zapisuje do Knihy úrazů, která je umístěna ve stole učitelky, v zamykatelném šuplíku. Drobná poranění ošetří učitelka sama a postup zapíše do Knihy úrazů, sdělí rodiči či zákonnému zástupci. Ti záznam v knize úrazů podepíší (dávají souhlas s tím, že byli o úraze informováni). Při větším úrazu zajistí první pomoc a ošetření lékařem. Případný odvoz zajistí telefonem na čísle 155. Vždy neprodleně ohlásí rodičům. Smrtelný úraz hlásí ihned řediteli, ten zajistí ostatní.

Učitelka dbá o bezpečné prostředí, větrání.


Kulturní a hygienické návyky

Zajistí správnou organizaci a hygienu na toaletách a v umývárně. Přitom dbá, aby se děti neopařily horkou vodou. Dbá na zavření vody, hlavně při odchodu z MŠ. Přiměřeně děti otužuje. V šatně vede děti ke klidnému a rychlému oblékání. V šatně musí být přiměřená teplota. Při stolování využívá samostatnost dětí. Zvýší dohled při podávání teplých jídel a při používání příborů. Dbá na to, aby děti nebyly vystaveny průvanu. Pokyny vydává klidně, motivuje děti ke kázni, nekřičí.


Tělesná výchova

Učitelka zabezpečuje nepřímé větrání. Dbá na vhodnou obuv a oděv. Na koberci mohou děti cvičit bez obuvi. Zařazuje jen vhodné a povolené cviky (nevhodné např. kotoul vzad). Při seskoku dbá na měkký dopad. Vždy zajišťuje bezpečnost. Při cvičení na nářadí a při akrobatických cvicích zvýší dohled. Zajišťuje dostatečný prostor na cvičení, rozestupy. Vede děti k opatrnosti a kázni. Ke cvičení a pohybovým hrám využívá i prostory v patře mateřské školy - VČC (volnočasové centrum).


Výtvarná výchova

Učitelka užívá nezávadných pomůcek (barvy, nůžky bez hrotů), učí je správně používat pracovní nářadí. Pomůcky zajišťuje a po práci uloží (např: jehly). Pozorně sleduje děti při práci, zajišťuje klidné prostředí.


Pobyt dětí venku

Počet dětí na vycházce mimo objekt MŠ se řídí Vyhláškou o MŠ.  K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše:

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

(3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené
a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

Zná počet dětí, nad kterými vykonává dozor a po rozběhu nebo při přesunu na jiné místo je přepočítá. Má stálý přehled o činnosti dětí, nenechá je rozběhnout tak, aby na ně neviděla.

Na vycházky vybírá místa pro děti bezpečná. Po silnici chodí po pravém okraji vozovky (v počtu od dvou a více dětí) a dbá na kázeň dětí. Při přecházení vozovky se postaví doprostřed se zastavovacím terčem a dbá na plynulý přechod - jít rychlým krokem, neutíkat! Nedovoluje, aby děti měly ruce v kapsách. Při vycházce mimo prostory školy děti mají bezpečnostní prvky - vestu s reflexními pruhy.

Dbá pokynů o stavu ovzduší.

Dbá na pokrývku hlavy ve slunečné dny. Při velké sluneční aktivitě děti namaže opalovacím krémem s vysokým UV faktorem a pokud možno pohybuje se ve stínu. A zajistí pitný režim z kuchyně. Při pobytu na zahradě zvýší dozor na houpačkách a průlezkách.

Při mrazech děti namaže ochranným krémem proti spáleninám z mrazu.
Při silném větru a mrazu zůstává v budově a dětem zajistí náhradní program.
Pobyt dětí venku při jakémkoli počasí je na uvážení každé učitelky.


Mgr. Libor Beneš
Ředitel ZŠ a MŠ Kvasiny
Aktualizace k 1.9.2018

 

 

Kalendář

Datum a čas

Dnes je neděle, 8. 12. 2019, 16:29:32

Aktuální počasí

Počasí dnes:

8. 12. 2019

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 4 až 8°C. Noční teploty 5 až 1°C.