Řád školní družiny

  1. Žák je přijat do školní družiny na základě zápisního lístku, oboustranně vyplněného a rodiči podepsaného. Přednost mají děti mladší a děti zaměstnaných rodičů
  2.  Dítě přihlášené do školní družiny jsou rodiče povinni posílat pravidelně a v určenou dobu.
  3.  Mimořádné uvolňování se povoluje pouze na písemnou žádost rodičů. Omluvenka musí obsahovat datum, jméno žáka, čas požadovaného odchodu a podpis rodičů.
  4.  Jakmile žák přijde do školní družiny, nesmí ji bez dovolení opustit.
  5. Žák neodchází domů bez dovolení pí vychovatelky. Zanechá po sobě pořádek a zkontroluje, zda nic nezapomněl.
  6.  Každý si své věci ukládá na své místo. Předměty, které je možno zaměnit, musí být řádně označeny podpisem.
  7.  Žák důsledně dbá pokynů pí vychovatelky. V jídelně nebo na chodbě nekřičí a neběhá, na toaletě zachovává čistotu.
  8.  Do školní družiny není dovoleno nosit cenné předměty nebo větší částky peněz.
  9. Žáci zdraví všechny učitele, vychovatelku i ostatní zaměstnance a návštěvy školy. Jsou zdvořilí nejen k dospělým, ale i ke svým spolužákům, nikdy jim neubližují, ale pomáhají jim.
  10.  Při opakovaných kázeňských přestupcích podá pí vychovatelka třídnímu učiteli návrh na kázeňské potrestání.

 

 

 
V Kvasinách 1. září 20014                                                                      Mgr. Vladimíra Nováková
                                                                                                                 vychovatelka školní družiny

 

 

 

 

Menu

Návštěvnost stránek

106774
skolakvasiny_footer.png