D O D A T E K

Školního  řádu   pro   pedagogické  pracovníky   ZŠ  Kvasiny.

1. Povinnosti  pedagog.  pracovníků
     Pro pedagog. pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými ve školství, zejména školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním vzdělávání č. 48/2005 Sb., dále školním řádem, klasifikačním řádem školy a pokyny ředitele školy.
     V pracovní době stanovené obecně platnými předpisy je učitel povinen plnit určenou míru vyučovací povinnosti a konat práce související s vyučováním a výchovnou činností. Dodržuje délku vyučovacích hodin a přestávek.
Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které souvisejí s výchovou a vzděláním.
Pravidelně informují rodiče žáků o jejich prospěchu, sdělují jim všechny důležité známky.
Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují ihned ředitele školy a rodiče postiženého žáka.

2. Práva pracovníků
     Mají právo na odměnu za vykonanou práci ve stanoveném výplatním termínu. Mají nárok na volno s náhradou mzdy k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, pokud je nebylo možné provést mimo pracovní dobu. O návštěvě zdravotnického zařízení předloží řediteli školy doklad potvrzený lékařem.

3. Režim školy
     Všichni pracovníci školy chodí do zaměstnání vhodně oblečeni. Do školy přicházejí učitelé nejméně 15 minut před zahájením vyučování, vychovatelka 15 minut před zahájením výchovné činnosti a při přebírání žáků od učitele v budově školy nejpozději při zvonění (ukončení hodiny).
Vyučující odpovídá za pořádek ve třídě. Po skončení vyučování odvádí společně žáky do šatny nebo předá vychovatelce ŠD.
Nemůže-li se pro nemoc či jiný důvod dostavit do školy, ohlásí tuto věc včas řediteli školy.

V Kvasinách 1.9. 2014                                                                                                            Mgr. Libor Beneš
         ředitel ZŠ

 

 

 

 

Menu

Návštěvnost stránek

106774
skolakvasiny_footer.png