Dějiny školy

Počátky vyučování

Až do roku 1867 chodily děti z obce do škol ve Skuhrově nad Bělou (z horní části obce) a do školy v Solnici.

První škola byla postavena v roce 1868. Pole darovali Jan Kubíček a Kotlan. Vystavěl ji zednický mistr Jan Rejnyš a obec za ni zaplatila 7 000 zlatých.

V roce 1869 byla na škole poslední kanonická vizitace. V roce 1870 byla kněžím odňata práva nad školami a byli ustanoveni c.k. okresní školní inspektoři. Prvním inspektorem se stal v rychnovském okrese František Jaksch, profesor na vyšší reálce v Pardubicích.

V roce 1880 byla škola rozšířena o jednu třídu, protože však přístavba nebyla ještě provedena, vyučovalo se od 1. ledna 1881 ve světnici Jana Kubíčka. Přístavba druhé třídy byla provedena stavitelem J. Piskorou ze Skuhrova n. B. ve dnech 7.-23. září 1881 za 1 608 zl. r. č. V roce 1885 byla také od usedlosti čp. 26 koupena školní zahrada a upravena v dubnu 1886.

Nová školní budova

Stavba nové školní budovy byla zahájena v červnu 1887 a dostavěna 31.8.1889. Plány na ni zhotovil kvasinský stavitel Antonín Štangler, který také stavbu provedl. Dne 8.9.1889 byla škola vysvěcena Ferdinandem Blechou, farářem solnickým. Na jaře 1895 byla škola oplocena od státní silnice.

Výnosem c.k. zemské školní rady byla při škole povolena třetí třída. Od 1.3.1908 byla otevřena čtvrtá třída.

17.10.1907 bylo na škole zavedeno vyučování náboženství mojžíšskému, kterému vyučoval rabín Heřman Kohn z Rychnova nad Kněžnou.

24.4.1908 na počest 60 let panování císaře Františka Josefa I. byl vysázen sad za starou školou (třešňovka). Slavnostně bylo vysázeno 15 třešní, 15 slíva 5 jabloní. Nový sad byl nazván "Jubilejní sad císaře a krále Františka Josefa I.".

Zápis ve školní kronice uvádí, že v roce 1909 obdržela žákyně IV. třídy Anna Novotná od c.k. místodržitelství odměnu 25 K za zachránění žáka II. třídy Františka Hejzlara před utonutím.

V roce 1910 byl při škole zřízen školní včelín, na který v roce 1911 věnovala Zemská rada pro království České 25 K.

Z těchto let jsou ve školní kronice popisy zahájení a ukončení školního roku:

„- počal školní rok slavnými službami Božími s Veni Sancte Spriritus. Po nich odvedena byla mládež do svých tříd, kde přečteny byly školní zákony, jak se mají chovati ve škole a mimo školu a v kostele, seznámen rozvrh hodin i seznam knih.
... - mládež pak ze školy vystupující poučena, co jest jí dále činiti, aby blažené a šťastné budoucnosti se dodělala. Ostatní mládeži dáno pokynutí, kterak jest jí prázdniny užitečně ztráviti.“

Škola po roce 1918 byla střídavě trojtřídní a čtyřtřídní. O tom, že to škola v obci neměla vždy lehké svědčí i zápis ve školní kronice z roku 1914:

„Škola ani učitelé v Kvasinách netěšili se nikdy přízni lidu, škola považována za břemeno, učitel za cizince.“

Zápis z roku 1917/1918 uvádí o „dobrodincích“ školy:

„ ... továrník Boh. Lederer daroval škole obraz zeměpána a místní záložna 20 korun, v době války peníz nepatrný. Majitel zdejšího velkostatku - Vilém baron Königswarter - ničím na prospěch školy nepřispívá - ano více - zdráhá se prodati dříví pro otop učeben."

Teprve mezi oběma světovými válkami tito dobrodinci včetně továrníka Porkerta ze Skuhrova nad Bělou organizují vánoční nadílky pro chudé děti i podávání mléka v zimě za peníze, o které ošidili jejich rodiče na mzdě.

Později se poměr obecního úřadu ke škole změnil. Všechny děti dostávaly zdarma potřeby, to přetrvalo celou válku. V roce 1924 byla z jedné třídy zřízena tělocvična, kterou používal i místní Sokol.

16.2 - 28.2.1929 bylo přerušeno vyučování na všech školách kvůli kruté zimě. Bylo až mínus čtyřicet stupňů. O prázdninách v roce 1929 bylo zavedeno osvětlení v obci i ve škole. Od 1. září 1929 byly zavedeny nové předměty - občanská nauka a výchova a ruční chlapecké práce. V průběhu měsíců července a srpna 1929 bylo do školní budovy zavedeno elektrické osvětlení. V roce 1930 byla po čtyřiceti letech existence školní budova natřena zvenčí, v roce 1931 byla ke školní studni udělána cementová nádrž na 5 hl vody a studna byla zakryta.

V roce 1932 bylo před školou vysazeno osm lip, aby bylo možno pokácet staré kaštany, dosud před školou rostoucí.

V letech 1931 až 1935 přes zimu dostávaly děti mléko na účet MS Červeného kříže a obce, od roku 1936 dával do školy mléko nový majitel panství ing. Janeček. Bylo to v letech všeobecné krize, která dolehla i na dělníky v naší obci. I o tom říká školní kronika:

„ ... rodiny jen stěží v těžké době nezaměstnanosti seženou na stravu a ošacení.“

V roce 1939 byl konečně do školní budovy zaveden vodovod. V naturálním bytě řídícího v čp. 133 byla přistavěna spíž a koupelna, zaveden vodovod. Provedena nástavba v 1. patře, kde byly zřízeny byty pro učitele se společnou koupelnou prádelnou. Náklad stavebních úprav dosáhl 90 000 korun. Od 15.9. do 16.10.1939 bylo na všech školách přerušeno vyučování kvůli obrně.

(Zpracoval Karel Kučera)

 

 

 

 

Menu

Návštěvnost stránek

106774
skolakvasiny_footer.png