Základní škola a Mateřská škola Kvasiny,

okres Rychnov nad Kněžnou, IČO 750 172 45

 

                                                                                     V Kvasinách  1.9.2017

 

               Vnitřní  řád školní  jídelny mateřské školy

 

 

Vedoucí ŠJ:       Petrová Lenka                                       tel. 491 618 719

Kuchařka:          Červená Milena

 

I. Zásady provozu

školní jídelna se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,            

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

-         vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na školní stravování a jejich úhradě

v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky,

ve znění pozdějších předpisů

-         platnými hygienickými předpisy

-         nařízením ES – 1.1.2006 852/2004 o hygieně potravin

-         ES 178/2002, vyhl. 94/2006 o nákladech na závodní stravování

-         Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

V souladu s vyhláškou č.107/2005Sb., má dítě mateřské školy právo na odběr jídel: přesnídávka -oběd- svačina nebo přesnídávka- oběd. Podle dohodnuté délky

pobytu v MŠ /dle rozhodnutí o přijetí/

 

II. Přihlášky ke stravování

Nový strávník se přihlásí písemnou přihláškou, kterou mu vydá vedoucí ŠJ nebo

ředitel ZŠ a MŠ.

 

V případě nepřítomnosti je nutné jídlo odhlásit (přihlásit) den předem, nejpozději však ráno do 7.hodin. Na pozdější odhlášení nebude brán zřetel. Pokud není    strávník  odhlášen, má nárok na jídlo za cenu potravin první den nepřítomnosti, může odebrat jídlo do vlastního jídlonosiče v době 11 – 11:30 hodin.

Pokud přijde dítě do MŠ déle než do 7 hodin ráno a nebylo nahlášeno, není možné poskytnout stravování, jídlo je již nanormováno a proto si rodiče odvedou dítě domů. Dítě mateřské školy má nárok odebírat stravu pouze při pobytu v MŠ. Pokud odejde po obědě a nemá ráno do 7hod. odhlášenou odpolední svačinu, nemá na ni nárok a svačina propadá a je přidána ostatním strávníkům.

ŠJ neodpovídá za nákazu vzniklou z přepravy jídla v jídlonosiči.

 

V době pobytu dítěte v MŠ odebírá jídlo připravené v kuchyni mateřské školy a z hygienických důvodů není možno konzumovat donesené potraviny a nápoje, u kterých nemůžeme zaručit zdravotní nezávadnost.

 

 

III. Časový rozvrh výdeje stravy:

 

Přesnídávka                         od   8,15 hodin

Oběd                                    od 11,15 hodin

Svačina                                od 14,15 hodin

 

Strávníkům je vydávána kompletní strava na talíře přímo v jídelně a ZŠ, kde mají plnou odpovědnost za strávníky učitelky.Strávníci jídlo ukázněně konzumují za dohledu učitelky.

 

IV.Pitný režim

Kuchařky zajistí celodenní pitný režim, tj. připraví nápoje do várnice či konvice,dovezou pití z kuchyně do prostor mateřské školy. Od této chvíle nesou plnou odpovědnost za nádoby s nápoji a jejich podávání strávníkům učitelky.

Cena nápoje je zahrnuta v ceně oběda a její podíl činí 3,00Kč .

 

V. Výše stravného:  

Celodenní:   do 6 let   přesnídávka 8,00Kč – oběd 25,00Kč – svačina 8,00Kč

                                            celkem 41,00Kč

Celodenní:  7-10let    přesnídávka 8,00Kč – oběd 28,00Kč – svačina 8,00Kč

                                            Celkem 44,--Kč

 

4hodinové:   do 6 let  přesnídávka 8,00Kč – oběd 25,00Kč

                                          celkem 33,00Kč

4hodinové:   7-10let  přesnídávka 8,00Kč – oběd 28,00Kč

                                          celkem 36,00Kč

 

Vyšší stravné platí děti, kteří  v daném školním roce dosáhnou věku 7 let.

(školní rok trvá od 1.9.xxxx do 31.8.xxxx)

 

VI. Úhrada stravného:

Úhrada za stravné se hradí hotově nebo převodem z vašeho účtu na účet ZŠ a  MŠ č.181205549/0300  a to vždy do 15. každého měsíce(vždy dopředu na další měsíc). Variabilní symbol: osobní číslo - přidělí vedoucí ŠJ. 

Trvalý příkaz  prosím naveďte na částku  

21x 41,00Kč=861,00Kč(celodenní-ml.)                                                       

21x 44,00Kč=924,00Kč(celodenní-st.)                                                           

21x 33,00Kč=693,00Kč(4hodiny-ml.)                                                            

21x 36,00Kč=756,00Kč(4hodiny-st.)                                                                                                                    

Vyúčtování se provádí na konci školního roku u každého strávníka.

Pokud nebude včas uhrazeno stravné , bude strávník písemně upozorněn, že porušil vyhlášku č.84/2005Sb., o nákladech na školní stravování a jejich úhradě.

Nebude-li dvakrát provedená upomínka brána na zřetel, a stravné nebude dále placeno, bude strávník vyloučen z docházky do mateřské školy.

 

VII. Jídelní lístek:

 

Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a s ohledem na dodržování plnění vybraných potravin. Individuální diety ŠJ nezajišťuje.

Pitný režim je zajištěn formou čajů, džusů, mléka a vody po celý den. Jídelníček je vyvěšen na nástěnce v šatně, a to na období 5 dnů. Připomínky ke stravování je možno nahlásit vedoucí ŠJ nebo p. kuchařce osobně nebo telefonicky na čísle 491 618 719.

 

 

Tento „Vnitřní řád školní jídelny“ nabývá účinnosti 1.9.2017

a všichni zákonní zástupci nezletilých strávníků s ním byli seznámeni při podpisu přihlášky ke stravování.

 

     Lenka Petrová                                                                Mgr. Libor Beneš

       vedoucí ŠJ                                                                      ředitel ZŠ a MŠ

Menu

Návštěvnost stránek

106797
skolakvasiny_footer.png